Farligt gods

    TRANSPORT AV FARLIGT GODS OCH SKEPPNING AV FARLIGT GODS

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada på människor, djur, miljö eller materia. Beroende på ämnets egenskaper tilldelas det en så kallat farligt gods-klass. I FN:s rekommendationer finns 9 olika klasser för farligt gods. Beroende på dess egenskaper kan ämnet även tilldelas en så kallad sekundärfara. Observera att vid samlastning av farligt gods bör man alltid ta möjliga sekundärfaror och specialbestämmelser i beaktande. Vi får inte transportera gods i klass 1, undantaget 1.4S. Vi transporterar inte heller gods i klass 7. Ta kontakt med vår fraktbokning för mera ingående information.

Transporter av farligt gods styrs förutom av nationella även av internationella lagar och överenskommelser enligt följande:
Sjötransporter: IMDG-koden samt Landsvägstransporter:ADR (VAK)
Wasalineföljer de senaste versionerna av ovannämnda regelverk

Transporter av farligt gods sker i enlighet med Östersjöavtalet

BOKNING OCH DEKLARATION

Bokning av fordon lastade med farligt gods skall göras hos fraktbokningen i god tid före överfarten. Vid bokningstillfället bör uppges det farliga godsets (korrekta) tekniska namn (Proper Shipping Name), FN-nummer, klass, förpackningsgrupp och eventuella sekundärfaror samt om godset transporteras under begreppet ”begränsade mängder” (Limited Quantity).

Varje parti av farligt gods skall medföljas av ett dokument, ”Dangerous Goods Declaration” (DGD), som skall vara fullständigt ifylld. Detta dokument skall finnas i avgångshamnens fraktklarering senast två timmar före tidtabellsenlig avgångstid. Om originaldokument följer med lasten och kommer till hamnen senare än denna tidsgräns kan en kopia gärna skickas i förväg. Den Multimodal Dangerous Goods Declar / Dangerous Goods Declaration, som skall ha stuvningskategorin undertecknad och kan sändas till fraktbokningen ([email protected]) innan skeppningen. Blanketten skall uppvisas vid incheckning. På begäran skall även ett original av detta dokument kunna uppvisas. Vid sjötransporter av farligt gods enligt ADR -bestämmelserna skall utöver dokumenten för landsvägstransporten även ett packningscertifikat Container/Vehicle Packing Certificate Form utfärdas

MÄRKNING AV FORDON / LASTENHET OCH LAGRING AV FARLIGT GODS

Transportören/avsändaren skall se till att fordon/lastenheter som hämtas till hamnen är skyltade enligt bestämmelserna för ifrågavarande skeppning. Även fordon/lastenheter lastade med begränsade mängder och undantagna mängder (ADR 1.1.3) enligt ADR bestämmelserna skall under sjöresan vara skyltade.

IMO- eller ADR-klassat gods får inte lagras på Wasalines hamnområde. Fordon/lastenheter skall avhämtas/avlämnas i hamnen vis samma tidpunkt som fartyget lastar/lossar. Våra sakkunniga på fraktbokningen och i hamnarna ger vid behov tilläggsinformation om transporter av klassificerat gods.