Kuljetusehdot Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä

Wasaline (kuljettaja) solmii sopimuksen moottoriajoneuvojen, kuorma-autojen, trailereiden, konttien ja muiden tavara-ajoneuvojen (tavara) kuljettamisesta seuraavien kuljetusehtojen mukaisesti.

1. Kuljetussopimus
Kuljetussopimus solmitaan vahvistettujen ennakkovarausten perusteella tai lähtöhetkellä.

Ennakkovarausta ei tarvitse tehdä muodollisesti. Rahtaussopimus astuu voimaan kun kuljettaja vahvistaa varauksen. Kuljetussopimuksen todisteeksi annetaan rahtauslippu.

2. Rahti ja maksuehdot
Kuljetussopimus perustuu maksupäivänä voimassa olevaan tariffiin ja valuuttakursseihin.

Jos muuta ei ole sovittu, tulee rahti maksaa viimeistään ennen lastausta. Rahti on maksettava kokonaisuudessaan, eikä se ole vähennyskelpoinen mahdollista vastavelkomusta vastaan.

3. Tavaran luovutus
Mukana seuraavan vetoajoneuvon kuljettaman tavaran tulee olla valmiina lastattavaksi vähintään tuntia ennen aluksen aikataulun mukaista lähtöä, tavaran saapuessa myöhemmin katsotaan varaus menetetyksi, eikä kuljettajalla ole velvollisuutta ottaa tavaraa kuljetettavaksi. Tavara katsotaan jätetyksi kuljettajalle, kun vetoauto on kirjoittautunut alukselle.

Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava tavara tulee, samoin seuraamuksin myöhästymisestä, jättää kuljettajan terminaalialueelle vähintään tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöä.Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava tavara katsotaan luovutetuksi kuljettajalle kun se on jätetty tällaiselle tavaralle tarkoitetulle paikalle terminaalialueella, ei kuitenkaan ennen kuin tavaralle tarkoitetun lähdön sisäänkirjoittautuminen on aloitettu. Tavara tulee luovuttaa sellaisessa kunnossa, että se voidaan viedä alukseen, ahdata, kuljettaa ja purkaa vaivattomasti ja turvallisesti. Kuljettajalla ei ole velvollisuutta tutkia kuljetusajoneuvoa tai muita kuljetusvälineitä sisäpuolelta sen selvittämiseksi, että tavara on siten pakattu, ettei se voi vahingoittua tai aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle. Lähettäjä on vastuussa kuljettajalle kuljetusvälineeseen virheellisesti lastatun tai pakatun tavaran aiheuttamasta vahingosta.

4. Tavaran noutaminen
Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava tavara tulee noutaa saapumissatamasta viimeistään kaksi tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. Mikäli tavaraa ei noudeta tämän ajan kuluessa, jättää kuljettaja tavaran terminaalialueelle vastaanottajan kustannuksella.

5. Alihankintasopimukset
Kuljettajalla on oikeus käyttää kolmatta henkilöä suorittamaan kuljetus tai sen osa, lastaus ja purku, varastointi tai muut kuljetussopimuksen täyttämiseksi tarvittavat tehtävät.

Mikäli kuljetussopimuksessa on sovittu, että tietyn osan kuljetuksesta suorittaa nimetty alihankkijana toimiva kuljettaja, on kuljettaja vapaa vastuusta niiden vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat sellaisesta tapahtumasta, joka sattuu tavaran ollessa alihankkijana toimivan kuljettajan hallussa.

6. Kuljettajan oikeus sanoa kuljetussopimus irti
Kuljettajalla on oikeus sanoa kuljetussopimus irtivälittömin vaikutuksin, jos sen täyttämiseen liittyy

ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, kuten että alus ei voi liikennöidä työselkkaustoimen, viranomaisen toimien, haverin, palon, merelle ominaisen vaaran tai onnettomuuden, sotatapahtuman, kapinan tai levottomuuksien, ihmishenkien pelastamisen, aluksen pelastamisen tai muun ylivoimaisen luonnontapahtuman takia, niiden tyypistä riippumatta.

Jos kuljettaja sanoo kuljetussopimuksen irti tämän pykälän mukaan, palautetaan suoritettu rahtimaksu vähennettynä mahdollisella osamatkarahdilla merilain 14 luvun 21 § mukaan.

7. Vaarallinen tavara
Vaarallista tavaraa otetaan kuljetettavaksi ainoastaan kuljettajan nimenomaisella suostumuksella. Vaarallisen tavaran lähettäjän tulee antaa IMDG-koodi, tekninen tavaralajinimike, tiedot tarpeellisista ennakolta ehkäisevistä suojatoimenpiteistä ja siitä, miten mahdollinen vaara torjutaan. Jos lähettäjä jättää kuljettajalle vaarallista tavaraa ilmoittamatta tavaran vaarallista laatua ja antamatta tietoa tarpeellisista turvatoimenpiteistä, lähettäjä on kuljettajalle vastuussa kuluista ja muusta vahingosta, joka aiheutuu tällaisen tavaran kuljettamisesta. Kuljettajalla on tässä tapauksessa olosuhteiden mukaan oikeus purkaa, tehdä vaarattomaksi tai tuhota tavara ilman korvausvelvollisuutta.

8. Kuljettajan vastuu
Kuljettajan vastuu vahingosta määritellään Suomen merilain luvussa 13 kappaletavaran kuljetuksesta. Kuljettajan vastuu vahingosta rajoittuu kuten vastuusta vapautumisesta ja rajoittumisesta on säädetty sanotussa lain luvussa. Kuljetus on siten vuoden 1924 kansainvälisen konvention alainen, joka koskee tiettyjen yhteisten määräysten säätämistä konossementin suhteen sen siinä muodossa, kun se on vuoden 1968 muutospäiväkirjassa (Haag-Visby-säännöt) sekä vuoden 1979 pöytäkirjassa mainitun pöytäkirjan muutoksista. Ehdot, jotka pokkeavat mainitusta laista ja konventiosta lähettäjän, purkajan tai vastaanottajan haitaksi, ovat pätemättömiä.

Kuljettaja vastaa siten tavarasta siitä hetkestä lähtien, jolloin tavara on luovutettu kuljetettavaksi siihen hetkeen asti, kun tavara luovutetaan vastaanottajalle, tai mikäli vastaanottaja ei nouda tavaraa, ja se jätetään terminaalialueelle, kaksi tuntia aikataulun mukaisen tuloajan jälkeen.

Kuljettaja on vastuussa viivästymisen aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka aiheutuu tavaran häviämisestä tai vahingoittumisesta, joka on sattunut tavaran ollessa hänen hallussaan, ellei hän voi osoittaa, ettei hänen oma tai hänen vastuullaan olevan henkilön virhe tai laiminlyönti ole aiheuttanut vahinkoa tai myötävaikuttanut sen syntymiseen.

Kuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut ihmishenkien pelastamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai perustelluista toimenpiteistä aluksen tai muun merellä olevan omaisuuden pelastamiseksi. Kuljettaja ei ole vastuussa, jos hän osoittaa, että vahinko johtuu navigointivirheestä tai-laiminlyönnistä, tai aluksen käsittelystä tai palosta edellyttäen että hän tai hänen vastuullaan oleva henkilö ei ole suorittanut puutteellisesti asiaankuuluvia toimia aluksen saattamisessa merikelpoiseksi ennen lähtöä.

Kuljettaja ei vastaa tavaran mukana seuraavien pakastin- tai lämpölaitteiden toimintahäiriöistä.

Viivästymisestä seuranneen vahingon määräämisessä tulee ottaa huomioon, että aikataulussa annetut ajat eivät ole takuuaikoja vaan likimääräisiä. Aikataulujen aikatietoja ei katsota osaksi kuljetussopimusta.

Kuljettaja ei vastaa epäsuorasta vahingosta kuten tulonmenetyksestä tms.

Kuljettajan vastuu on rajattu 667 erityiseen nosto-oikeuteen (SDR) joka kollilta tai muulta tavarayksiköltä, tai mikäli vastuu siten tulee suuremmaksi, 2 erityiseen nosto-oikeuteen (SDR) jokaiselta kyseisen tavaran bruttopainon kilogrammalta. Jokaista moottoriajoneuvoa, perävaunua, traileria, konttia, suurlavaa tai muuta sellaista

kuljetuslaitetta, lasteineen tai ilman, pidetään joka suhteessa, kuljettajan vastuu mukaan lukien, yhtenä kollina, ja se voidaan ilman erityistä ilmoitusta lähettäjälle lastata kannelle.

9.Tässä tehdyt varaukset ovat voimassa aluksen päällystön, miehistön, agenttien, ahtaajien ja muiden kuljettajan vastuulla olevien henkilöiden hyväksi.

10. Yhteinen haveri jaetaan York/Antverpen -sääntöjen mukaan ja merivahinkoselvityksen laatii kuljettajan määräämä merivahingonlaskija.

11. Jos tavara on siirretty pois tulosataman terminaalialueelta ilman, että vastaanottaja on kirjallisesti tiedottanut kuljettajalle vähenemisestä tai vahingosta, jonka tämä on huomannut tai olisi tullut huomata, sekävähenemisen tai vahingon yleisestä laajuudesta, tulee tavara katsoa luovutetuksi vahingoittumattomana. Jos vähenemistä tai vahinkoa ei ole voitu havaita luovutuksen yhteydessä, on sama voimassa ellei tällaista ilmoitusta ole tehty kolmen päivän sisällä.