Befodringsvillkor i trafik mellan Finland och Sverige

Wasaline (transportören) sluter avtal om transport av motorfordon, lastbilar, trailers, containers och andra lastfordon (gods) i enlighet med dessa befordringsvillkor.

1. Transportavtalet
Avtal om transport träffas genom bekräftade förhandsbokningar eller vid avgångstidpunkten.Förhandsbokning kan göras formfritt. Transportavtalet träder i kraft genom att transportören bekräftar bokningen. Till bevis om transportavtalet utfärdas fraktbiljett.

2. Frakt och betalningsvillkor
Transportavtalet baseras på för betalningsdagen gällande tariff och valutakurser. Om annat inte avtalats skall frakt betalas senast före lastning. Frakten skall betalas till fullo och är inte avdragbar mot eventuell motfordran.

3. Avlämnande av godset
Gods som transporteras av ett medföljande dragfordon skall vara klart för embarkering minst en timme före fartygets tidtabellsenliga avgång, vid senare ankomst skall bokningen anses vara förverkad och transportören har ingen skyldighet att ta emot godset för transport. Godset skall anses avlämnat till transportören då dragfordonet har incheckats.

Gods som inte transporteras av ett medföljande dragfordon skall, med samma påföljder vid försenad avlämning, avlämnas till transportören på terminalområdet minst en timme före tidtabellsenlig avgång. Gods som inte transporteras av medföljande dragfordon skall anses vara avlämnat till transportören då det uppställts på för sådant gods avsedd plats på terminalområdet, dock ej tidigare än den tidpunktdå incheckningen, för den avgång för vilken godset är avsett, har inletts.

Godset skall avlämnas i sådant skick att det bekvämt och säkert kan tas ombord, stuvas, transporteras och lossas. Transportören har ingen skyldighet att undersöka transportfordon och andra transportanordningar invändigt för att utreda att godset är förpackat på ett sätt, att det inte kan skadas eller orsaka skada på personer eller egendom. Avsändaren ansvarar mot transportören för skada, som uppkommer p.g.a. i transportenheten felaktigt stuvat och förpackat gods.

4. Avhämtning av godset
Gods som inte transporteras av medföljande dragfordon skall avhämtas i ankomsthamnen senast två timmar efter tidtabellsenlig ankomst. Avhämtas godset inte inom denna tid skall transportören ställa uppgodset på terminalområdet på mottagarens kostnad.

5. Underleverantörsavtal
Transportören är berättigad att använda tredje person för utförande av transporten eller del därav, lastning och lossning, lagring eller andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transportavtalet. Om i transportavtalet har avtalats att en bestämd del av transporten skall utföras av en namngiven undertransportör,är transportören inte ansvarig för skada som orsakas av en händelse som inträffar medan godset befinner sig i undertransportörens besittning.

6. Transportörens rätt att uppsäga transportavtalet
Transportören har rätt att säga upp transportavtalet med omedelbar verkan om transportavtalets genomförande vore förenat med oöverstigliga svårigheter av en natur över vilken transportören inte har något inflytande, såsom att fartyget är förhindrat att trafikera pga arbetskonfliktåtgärder, myndighetsåtgärder, haveri, brand, fara eller olycka som är säregen för havet, krigshändelse, uppror eller oroligheter, räddning av människoliv eller bärgning av fartyg eller annan övermäktig naturhändelse av vilket slag de än må vara.

Uppsäger transportören transportavtalet enligt denna paragraf skall erlagd frakt återbetalas, med avdrag för eventuell avståndsfrakt enligt sjölagens 14 kap 21 §.

7. Farligt gods
Farligt gods mottages för transport endast med transportörens uttryckliga medgivande. Avsändaren av farligt gods skall uppge IMDG-kod, teknisk varuslagsbenämning, vilka preventiva skyddsåtgärder som är av nöden samt på vilket sätt en eventuell fara bekämpas. Överlämnar avsändaren farligt gods till transportören utan att upplysa om godsets farliga beskaffenhet och om nödiga säkerhetsåtgärder, är avsändaren ansvarig mot transportören för kostnader och annan skada som uppkommer med anledning av transporten av sådant gods. Transportören får i sådant fall efter omständigheterna lossa, oskadliggöra eller förstöra godset utan skyldighet att betala ersättning.

8. Transportörens ansvar
Transportörens ansvar för skada regleras genom den finska sjölagens kapitel 13 om transport av styckegods. Transportörens ansvar för skada är begränsat i den utsträckning begränsning och friskrivning är tillåten enligt sagda kapitel 13. Transporten är därmed underkastad 1924 års internationella konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om konossement i dess lydelse enligt 1968 års ändringsprotokoll (Haag – Visby reglerna) jämte 1979 års protokoll om ändring av nämnda protokoll. Villkor som avviker från nämnda lag och konvention avsändaren, avlastaren eller mottagaren till nackdel är ogiltiga.

Transportören ansvarar sålunda för godset från den tidpunkt då godset avlämnats för transport till den tidpunkt då godset utlämnats till mottagaren, eller om mottagaren inte avhämtar godset och detta uppställs på terminalområdet, två timmar efter tidtabellsenlig ankomst.

Transportören är ansvarig för dröjsmålsskada eller för skada till följd av att godset går förlorat eller skadas medan det är i hans vård om han inte kan visa att varken fel eller försummelse av honom själv, eller någon för vilken han svarar har orsakat eller medverkat till skadan.

Transportören är dock inte ansvarig för skada som beror på åtgärder för att rädda personer eller på skäliga åtgärder för att bärga fartyg eller annan egendom till sjöss.

Transportören är inte ansvarig om han visar att skadan beror på fel eller försummelse vid navigeringen eller handhavandet av fartyget eller brand förutsatt att han eller någon för vilken han svarar inte har brustit i tillbörlig försorg att göra fartyget sjövärdigt före avgång.

Transportören ansvarar inte för funktionsstörningar på frys- eller värmeanläggningar som medföljer godset. Vid fastställande av dröjsmålsskada skall beaktas att tider som angivits i tidtabeller inte är garanterade utan approximativa. Tidtabellernas tidsangivelser skall inte anses utgöra del av transportavtalet.

Transportören ansvarar ej för indirekt skada, såsom inkomstbortfall mm.

Transportörens ansvar är begränsat till 667 särskilda dragningsrätter (SDR) för varje kolli eller annan godsenhet eller om ansvaret därigenom blir högre, till 2 SDR för varje kilogram av det berörda godsets bruttovikt. Varje motorfordon, släpvagn, trailer, container, storflak eller liknande transportanordning med eller utan last, anses i varje avseende, transportörens ansvar inbegripet, utgöra ett kolli och får utan särskilt meddelande till avsändaren lastas på däck.

9.Förbehåll som här gjorts gäller till förmån för fartygets befäl, besättning, agenter, stuvare och andra för vilka transportören svarar.

10. Gemensamt haveri fördelas i enlighet med York / Antwerpen reglerna och dispach uppgöres av dispachör som transportören utser.

11. Har godset lämnat ankomsthamnens terminalområde, utan att mottagaren skriftligt underrättat transportören om förlust eller skada som han har eller borde ha iakttagit och om förlustens eller skadans allmänna omfattning, skall godset anses vara utlämnat i oskadat skick. Om förlusten eller skadan inte kunnat iakttagas vid utlämnandet gäller detsamma om sådan underrättelse inte har lämnats inom tre dagar därefter.