ISPS OCH SÄKERHETEN I HAMNARNA FRÅN OCH MED 1.7.2004

ISPS är förkortning av International Ship and Port facility Security Code och är ett regelverk som har för avsikt att öka sjöfartsskyddet i hamnarna och på fartygen. Pådrivande organisation bakom denna kod är IMO (International Maritime Organization) som verkar under FN. ISPS-koden trädde i kraft 1.7.2004 och gäller internationellt. För Wasalines och våra kunders del gäller under alla förhållanden följande:
– Hamnområdet är ingärdade.
– Alla enheter måste vara bokade för att komma in på hamnområdet.
– Alla enheter skall återföljas av en godsförteckning och separat dokumentation över farligt gods.
– Övernattning på det ingärdade området är förbjudet.
– Stickprovskontroll av last på alla typer av lastenheter som söker tillträde till området kan ske.

ISPS-koden föreskriver tre så kallade säkerhetsnivåer. Beroende på situationen och eventuella hotbilder kan olika nivåer av säkerhet krävas. Säkerhetsnivåerna bestäms av varje lands polismyndighet och kan variera från hamn till hamn.

SÄKERHETSNIVÅ 1 (NORMALLÄGE)

Säkerhetsnivå 1 är utgångsläget inom ramen för ISPS, dvs. normalnivå. Med godsförteckning på denna nivå menas ett transportdokument av vilket framgår mottagare, avsändare, totalvikt samt godsslag.
LASTBILAR OCH FORDON MED CHAUFFÖR
Alla enheter måste vara bokade före de äger tillträde till det inhägnade hamnområdet (ISPS-området). Detta betyder att väntebilar måste antingen bokas vid check-in eller vänta utanför hamnområdet. Chauffören skall kunna förete en godsförteckning vid check-in. Vid transporter innehållande farligt gods måste dokumentationen uppfylla gällande regler enligt IMDG/ADR-regelverken. I destinationshamnen måste enheten omedelbart avlägsna sig från hamnområdet (ISPS-området).

HANTERINGSGODS (TRAILERS, PAPPERKASETTER, CONTAINRAR, BÅTAR, CHASSIER)
Alla enheter måste vara bokade. En obokad enhet som anländer till hamnen under dagen måste bokas före den äger tillträde till hamnområdet (ISPS område). Om enheten innehåller farligt gods måste Vasabåtarna erhålla lastdokumentation som uppfyller gängse regelverks krav. Dragbilschauffören måste lämna hamnområdet efter att han avlämnat lastenheten för skeppning.

STYCKEGODSTRANSPORTER

Skeppning av styckegodstransporter kan ske undantagsvis enligt separata överenskommelser. Vid avlämning av godset måste avsändaren förete en detaljerad godsbeskrivning och fylla i ett överlåtelseintyg. Alla styckegodstransporter utsätts för okulärkontroll.

KONTROLL AV LAST

ISPS-koden förutsätter att man utför stickprovskontroll av last och lastbärare under säkerhetsnivå 1. Mer frekvent kontroll sker under säkerhetsnivå 2. Alla som söker tillträde till ISPS-området i hamnarna och har för avsikt att resa med Wasalines färja måste vara medveten om dessa krav och om man vägrar godkänna en inspektion även avsäger sig rätten att resa med Wasaline. Dessa kontroller sker i samråd med berörda myndigheter.