Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

NLC Ferry Ab Dataskyddsbeskrivning

NLC Ferry Ab (”Wasaline”)

FO-nummer: 2490732-8

Adress: Skeppsredaregatan 6 65170 VASA
Telefon: +358 (0)20 771 6810

E-post: [email protected]

Registeransvarige

Telefon: +358 (0)20 771 6810

E-post: [email protected]

NLC Ferry Oy Ab:s kund och marknadsföringsregister.
Våra kunders och samarbetspartners förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet när du överlåter uppgifter till Wasaline eller använder våra tjänster. Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • för att sköta förverkligandet av transporttjänsten
 • för att uppfylla myndighetskrav gällande registrering av passagerare
 • för att utveckla kundservicen och affärsverksamheten
 • för analytiska ändamål och för statistikföring
 • för att tillhandahålla och administrera din tillgång till dina bokningar
 • för uppföljning av webbplatsens besökstrafik
 • för marknadsföringsändamål, inklusive direktmarknadsföring
 • fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagenliga krav

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på kund- och avtalsförhållande, medgivande som den registrerade gett eller på Wasalines berättigade intresse.

Registret kan bl.a. innehålla följande personuppgifter:

 • personlig information, som namn, kön, födelsetid, nationalitet
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post)
 • rese- och bokningsinformation, som bokningsnummer, tid för avresa, bokningstillfälle, resetyp
 • information av resetillval, som hytt och förbeställd mat
 • information om fordon, som typ, vikt, längd, registernummer
 • information om betalningsmetod samt faktureringsinformation
 • frivillig information om rörelsehinder och eventuell begäran om assistans
 • uppgifter som lämnats i samband med skapandet av konto: lösenord (krypterat), ålder, ort, kön, prenumerationsnummer och konto ID
 • information som rör betalningar, köphistorik, kontaktförfrågningar, uppgifter som lämnats i samband med tävlingar, utlottningar, kampanjer, enkäter och undersökningar
 • övriga uppgifter som samlats in med användarens specifika godkännande

Uppgifter om den registrerade samlas normalt in av den registrerade själv t.ex. när denne skapar ett konto, bokar en resa eller beställer vårt nyhetsbrev eller deltar i tävlingar eller kampanjer och med samtycke av den registrerade även från andra källor.

Uppgifter kan också uppdateras från våra andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till Wasaline.

Wasaline kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration av bokningsinformation, undersökningar och kundmeddelanden. Dina personuppgifter kan överlåtas till Wasalines underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Wasaline fastställt. Wasaline förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag bl.a. om det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig finns sparade i vårt kund- och marknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla sagda uppgifter.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur vårt kund- och marknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. gällande passangerar säkerhet, eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån du har själv levererat uppgifter till vårt kund- och marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av ditt medgivande, har du rätt att återkalla medgivandet genom att meddela detta till oss enligt punkt 11 i denna dataskyddsbeskrivning.

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per e-post till den adress som nämns i punkt 2.

Vi kan be dig att specificera din begäran samt bestyrka din identitet före begäran behandlas. Vi kan även neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Wasaline. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Wasalines tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

Wasaline utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

(Beskrivningen uppdaterad  2018)

Tillägg 2019: Denna webbsida använder även Hotjar, ytterligare en webbanalystjänst, som komplement till Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Hotjar, Ltd. Hotjar använder “cookies”, likt Google, för att kunna analysera hur du använder webbsidan. Informationen som genereras av en sådan cookie (inklusive din IP-adress) lagras på servrar hos Hotjar inom EU. Hotjar kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Tillägg 06/2021: I samband med betalningstransaktionen samlar Paytrail in IP-adress, betalningsmetod och betalningstid. https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu