Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Allmän information

Du är skyldig att själv informera dig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Wasaline förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort eller -intyg men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan/Kela.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tidtabeller, priser och fartyg samt att dra in turer.

Allmänna resevillkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på alla resor som görs på NLC Ferry Ab Oy:s (nedan ”Wasaline”) fartyg. Utöver dessa avtalsvillkor kan något eller några av de nedanstående allmänna villkoren tillämpas på resor som görs med Wasaline, såvida resan hör till ifrågavarande villkors tillämpningsområde:

 • Rutt- och kryssningsvillkor, som finns här
 • Allmänna paketresevillkor, som finns här
 • Särskilda villkor för konferens- och gruppresor, som finns här
 • Allmänna transportvillkor, som finns här
 • Allmänna befordringsvillkor, som finns här

Alla passagerare ska förbereda sig på säkerhetskontroller i terminalerna, omfattande identitetskontroll på tillförlitligt sätt med ett ikraftvarande identitetsbevis. Av nordiska medborgare krävs inte pass, men för andra länders medborgare kan pass krävas. För att bevisa identiteten är följande identitetsbevis gångbara:

 • Pass (alla länders medborgare)
 • Körkort (nordiska medborgare)
 • Bildförsett identitetskort (Schengen-EU/EES-medborgare)
 • Bildförsett FPA-kort (finska medborgare)
 • Främlingspass
 • Flyktings resehandlingar

Skyldighet att styrka sin identitet gäller alla passagerare, även de som inte tillkrävs egentliga resehandlingar. Personer som inte kan eller vägrar styrka sin identitet på anmodan vägras tillträde ombord.

Passagerare under 18 år som reser med föräldrar eller vårdnadshavare är inte skyldiga att ha med sig ett ikraftvarande identitetsbevis på fartyget. Passagerare under 18 år som reser ensamma är trots allt skyldiga att på begäran kunna styrka sin identitet.

Utöver de ovan nämnda kraven ska passagerarna notera att de enligt Schengen-reglerna exempelvis på hotell och lägerområden på begäran bör kunna styrka sin identitet exempelvis med pass.

Passagerare som är visumskyldiga eller vars vistelse i Finland eller Sverige baserar sig på uppehållstillstånd, bör alltid kunna styrka sin identitet med pass.

Avbokningar sker i första hand online. Logga in till er bokning med hjälp av informationen ni fått i bekräftelsemejlet. Vid behov kan ni kontakta vår personal per e-post på [email protected] eller ringa vår telefonbokning. För konferens- och gruppresors del tar ni kontakt per e-post på adressen [email protected]. En avbokning som görs per e-post anses ha gjorts den dag det skriftliga meddelandet om avbokningen kommit till Wasaline. E-postmeddelanden som skickas till de ovan nämnda adresserna läses enbart på vardagar under kontorstid.

Ifall den som avbokar resan har rätt att återfå bokningsavgiften eller priset för den betalade resan, ska hen per telefon kontakta Wasalines telefonbokning och uppge den avbokade resans bokningsnummer samt de egna bankuppgifterna i tillräcklig utsträckning, såvida inte avbokaren uppgett den ovan nämnda informationen i samband med det skriftliga avbokningsmeddelandet.

Dessa villkor gäller även vid avbokning av en påbörjad tur-retur resas returresa samt de specialvillkor som gäller för ifrågavarande resetyp. För en påbörjad kryssning återfås inte betalningen.

Om en bokad tur-retur resas turresa inte har använts eller behörigen avbokats har Wasaline rätt att också anta att samma boknings returresa är avbokad. I en dylik situation har Wasaline rätt att debitera hela tur-returresans pris.

På avbokning av resan tillämpas därtill de särskilda villkoren för typen av resa samt de tvingande bestämmelserna i lagstiftningen. Om det inte i de särskilda villkoren eller i tvingande lagstiftning finns bestämmelser om avbokningsrätt, är avbokning inte möjlig.

Passageraren har inte rätt till återbetalning, om resan inte avbokas eller inte kan avbokas och passageraren inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om passageraren inte kan delta i resan för att passageraren, av orsaker som passageraren ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, till exempel giltigt pass eller identitetsbevis.

Vid bokning av fordonsplats krävs vissa uppgifter om fordonets typ samt om dess mått (höjd och längd). Prislistan för fordon, som finns att fås här, samt andra fordonspriser i annonser och i broschyrer gäller endast passagerarfordon. Om det vid incheckningen visar sig att måtten på fordonet överstiger de mått som uppgavs vid bokningen, debiteras kunden enligt prislista för fordonets verkliga längd och i enlighet med våra frakttariffer. Wasaline strävar efter att reservera en ny plats för det fordon som avviker från bokningsuppgifterna, men garanterar dock inte att en ny plats finns för fordonet i fråga. Fordon som transporterar varor i kommersiellt syfte eller fordon som registrerats som varutransporterande fordon ska alltid bokas som frakt. Dylika fordon berörs av egna specialvillkor, som finns att fås här.

Vi tar inte ombord skadade el-, hybrid- eller gas-bilar. Transport av dessa arrangeras tillsammans med auktoriserad verkstad och försäkringsbolag.

Identitetskontroll:

Passageraren skall på begäran kunna styrka sin identitet. Som åldersbevis godkänns pass, körkort, ID-kort och finskt FPA-kort med fotografi. Vänligen ange de lagstadgade personuppgifterna för passagerarregistrering i samband med bokning. Uppgifterna kontrolleras i incheckningen.

Kryssning eller dagskryssning avser en resa där returen sker med retur samma dag. Vänligen notera att det räknas som dagskryssning även om ni har utresa på morgonen och retur först på kvällen, så länge det är samma datum.

Reguljära resor:

Ungdomar och barn under 18 år får resa ensamma på reguljära avgångar förutsatt att de har förälders eller vårdnadshavares skriftliga resetillstånd. Resetillståndet ska ges genom att använda Wasalines blankett, som finns här. På tillståndsblanketten ska förälderns eller annan vårdnadshavares kontaktuppgifter framgå, så att tillståndet vid behov kan kontrolleras exempelvis per telefon. Resetillståndet ska uppvisas i samband med att landstigningskortet kontrolleras vid ombordstigning av fartyget.

Kryssningar och hotellpaket:

Åldersgränsen på alla kryssningar och hotellpaket är 18 år.

Personer under 18 år får resa med vårdnadshavare. Som vårdnadshavare, målsman räknas:

 • Förälder, målsman (även styvmamma/styvpappa)
 • Mor- och farförälder
 • Föräldrars syskon (alltså moster/morbror eller faster/farbror)

Barnens kompisar med på resan?

När egna föräldrar (mamma/pappa), målsman (även styvmamma/-pappa) eller mor-/farföräldrar är med på resan, får barnens kompisar (0–17 år) resa med familjen.

Medföljande kompisar, som inte reser med sina egna föräldrar, måste ha med sig resetillståndsblankett. Medföljande kompisar som reser utan målsman ska ha giltig ID-handling på resan, gäller även barn.

Vårdnadshavaren ansvarar för barnen och andra minderåriga under resan.

Resan kan betalas i samband med internet/mobilreservationen i enlighet med instruktionerna i onlinebokningen eller i avgångshamnen.

Ifall betalningen inte kan utföras på ovan nämnda sätt, kan passageraren och Wasaline särskilt avtala om att resebiljetten löses ut i avgångshamnen. Wasaline rekommenderar att betalning sker på förhand för att underlätta incheckningen.

Resebiljetten byts till landstigningskort vid incheckningen i terminalen. Landstigningskortet ska visas upp när ombordstigning på fartyget sker.

Passagerare med en betald resa och en QR-kod (printat eller i digitalt form) kan gå direkt till gaten och skanna koden.

I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord, men ifall ledsagaren är tvungen att stiga på fartyget tillsammans med passageraren ska Wasalines försäljning eller incheckning kontaktas på förhand för att närmare komma överens om saken. Wasaline har alltid rätt att enligt egen bedömning neka ledsagaren tillträde till båten tillsammans med passageraren.

Personer som reser utan fordon ska befinna sig i avgångshamnen senast 30 minuter innan avgång. Bokningen för passagerare som anländer senare är inte längre i kraft.

Ombordstigning påbörjas ca. 40 minuter före avgång.

Personer som reser med fordon ska befinna sig i avgångshamnen en (1) timme före avgång. Bokningarna för passagerare och fordon med försenad ankomst kan ej garanteras. I dylika fall sätts fordonet på väntelista.

Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.

Bokning kan ske på följande sätt:

 • Via Wasalines hemsida (stängs 3 timmar före avgång)
 • Via Wasalines mobilapplikation (stänger 3 timmar före avgång)
 • Per telefon:
  • I Finland: +358 (0)207 716 810 (10 EUR serviceavgift / telefonbokning)
  • I Sverige: +46 (0)90 18 52 00 (110 SEK serviceavgift / telefonbokning)
 • Via resebyrå

I samband med bokningen ska följande uppgifter anges för varje passagerare: efternamn, förnamn, kön, födelsetid, nationalitet och information om eventuella funktions- och rörelsehinder. Om biljetten används vid en annan tidpunkt än den för vilken biljetten ursprungligen bokats, ska ombokning ske i enlighet med avbokningsvillkoren för ifrågavarande bokning. Samtidigt ska eventuell differens i priset med anledning av annan prissäsong betalas.

Ifall resebiljetten förkommit ska en ny biljett lösas in. Wasaline ersätter inte borttappad, stulen eller förstörd biljett. Reseförsäkring rekommenderas. En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och att annulleringen antecknats på biljetten. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbokningsvillkoren.

Resebiljetten är personlig och passageraren har inte rätt att överföra den till annan.

De som reser med seriebiljett bör reservera plats på förhand. Seriebiljett ska bytas till resekort vid incheckningen. Oanvända biljetter återinlöses inte.

Wasaline strävar efter att med rimliga medel försäkra att funktions- och rörelsehindrade passagerare ska kunna resa med Wasalines fartyg lätt och smidigt.

Wasaline erbjuder assistansservice av allmän natur. Ifall den funktions- och rörelsehindrade passageraren behöver personlig hjälp exempelvis vid måltider eller vid toalettbesök, bör passageraren ha en personlig assistent med sig. I dylika fall får assistenten personbiljetten gratis. Passageraren ska av säkerhetsskäl informera om behovet av personlig assistent vid incheckningen samt informera personalen om person- och hyttinformation vid ombordstigningen.

Wasalines assistensservice ska beställas när resan bokas eller senast 48 timmar innan avgång. Passageraren ska också inom ovan nämnda utsatta tid meddela ifall passageraren använder rullstol eller andra hjälpmedel. Den som behöver assistansservice ska vid incheckningen meddela att assistansservice reserverats.

Passagerare vars reseförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller annan orsak, ska innan resans början på vederbörligt sätt genom konsultation med en expert inom hälsovård försäkra sig om att personen är kapabel att resa.

Wasaline uppmanar passagerarna att försäkra sig om att passageraren har alla nödvändiga uppgifter innan resplanen förverkligas samt att förhålla sig realistiskt till det egna hjälpbehovet.

På fartyget och i hamnarna kan nedanstående kredit- och betalkort användas som betalningsmedel:

 • EuroCard
 • MasterCard
 • VISA / Electron
 • Amex
 • Finska bankkort
 • Svenska bankkort

Alla personer på fartyget ska för den allmänna trivselns och säkerhetens skull alltid följa [nedanstående ordningsregler] [1]:

 • Passageraren är skyldig att vid ombordstigningen och under resans gång kunna uppvisa giltigt landstigningskort.
 • Passagerare är före eller vid ombordstigningen skyldig, om så krävs, att genomgå säkerhetskontroll, också gällande sitt bagage eller sitt fordon. Passagerare är skyldig att följa, i avgångslandet och ankomstlandet gällande bestämmelser om pass och visum och uppehållstillstånd, samt att uppvisa av myndighet utgiven verifikation om så krävs. Om rederiet drabbas av kostnader på grund av brister i ovanstående, svarar passagerare för dessa.
 • Passageraren kan nekas tillträde till fartyget om hen är berusad eller uppträder hotfullt eller är klädd på osedligt sätt eller om hen enligt andra passagerare väcker förargelse eller ifall andra vägande skäl finns.
 • Innehav eller förtäring av medhavd alkohol eller berusande droger är förbjuden.
 • Passageraren äger inte rätt att på resan medtaga farliga föremål eller ämnen. Tändning av öppen eld, (såsom ljus eller gasolkök mm.) på fartyget är förbjudet.
 • Passageraren ska alltid meddela incheckningen om skjutvapen eller andra vapen och patroner innan ombordstigning. Vapen och patroner ska föras till Informationspunkten för förvaring under resan. Vapnen överlåts innan landstigning mot ID och kvitto. Passageraren ska i samband med incheckningen uppvisa giltig vapenlicens, andra nödvändiga tillstånd och dokument för alla tillståndspliktiga vapen. Med skjutvapen avses i detta sammanhang alla sådana föremål som kan orsaka allvarlig skada genom att skott utlöses eller som verkar vara sådant att allvarlig fara kan uppstå. Med skjutvapen avses också exempelvis pilbågar samt plagiat av eldvapen som påminner om eldvapen i den grad att de kan misstas för att vara äkta.
 • Sällskapsdjur ska vistas i för dem avsedda utrymmen eller i djurhytt som reserverats för resan. Sällskapsdjur får inte vistas i restaurangutrymmena (bortsett från ledar- och assistanshundar). Anmälan om eventuella sällskapsdjur ska göras redan i samband med bokningen och passageraren ska ta med de mat- och vattenkärl djuret behöver. Passageraren ska själv reda ut och beakta eventuella importförbud gällande sällskapsdjur. Passageraren ansvarar alltid för sitt sällskapsdjur. Ledar- och servicehundar, som bär för tjänsten avsedd sele eller täcke, får vistas med passageraren överallt där passageraren som assisteras eller leds också får vistas. Ledar- och servicehundar får dock inte vistas i allergihyttar.
 • Passageraren ska alltid följa de instruktioner personalen på fartyget ger samt ordningsreglerna. Fartygets personal företräder fartygets kapten i ärenden gällande upprätthållandet av ordning och säkerhet. Fartygets personal är skyldig att ingripa om situationen så kräver.
 • Passageraren är under resan skyldig att uppträda på ett sådant sätt, att man inte stör eller hotar medpassagerare, eller bryter mot god sed. Passagerare som ej kan taga hand om sig själv, som uppträder störande eller som bryter mot säkerhetsregler kan tagas i förvar för återstoden av resan.
 • Alkohol inhandlad ombord i fartygets butik får ej konsumeras innan landstigning.
 • Egen medtagen mat och dryck får ej medtagas i restauranger för förtäring, med undantag av spädbarnsmat, eller annan specialdietmat eller dryck.
 • Passagerarna har under resan rätt att endast vistas i utrymmen avsedda för passagerare.
 • Vistelse på bildäck eller reparation av fordon och all hantering av bränsle under resan är förbjudet.
 • Alla föremål i fordon ska fästas ordentligt.
 • De instruktioner som personalen ger på bildäck ska följas och bilens motor får startas först då det är dags att köra ut. Antändliga vätskor i separata kärl får inte förvaras på bildäck.
 • Gasflaskor i husvagnar och campingfordon skall stängas och förseglas under resan.
 • Stöld, inbrott och annan olaga verksamhet, såsom snatteri ur fartygets försäljningsställen, polisanmäls alltid. Hyttinventarier såsom sängkläder, dynor, stolar får ej tagas ur hytterna.
 • Passagerare som förorsakar förstörelse ombord blir ersättningsskyldig för skadan. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning leder dessutom till åtal. Okynnesalarm eller manipulering med nöd- och alarmutrustning polisanmäls alltid.
 • Passagerare äger inte rätt att ombord idka affärsverksamhet eller annan försäljning, organisera insamlingar, driva lotteriverksamhet, driva propagandaverksamhet, uppvigling eller hålla politiska tal, om det ej överenskommits med Wasaline om verksamheten.
 • Med passagerare avses de personer ombord, som inte tillhör fartygets besättning.
 • Rökning är förbjuden inne i fartyget. Av säkerhetsskäl och för den allmänna trivseln är rökning tillåten endast utomhus vid områden som är märkta med en ”Smoking Area”-skylt.

Passagerarna uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten. Wasalines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Traficom.

Wasaline har rätt att kontrollera passagerarnas resgods såväl i terminalen som före ombordstigning och när som helst under båtresan. Wasaline förbehåller sig rätten att vägra transport av en passagerare, som med anledning av berusning eller av andra orsaker är i ett sådant tillstånd att passageraren kan orsaka Wasaline eller andra passagerare skada eller på annat sätt skada Wasalines eller andra passagerares rättigheter. Passagerarna ska alltid följa de säkerhetsföreskrifter som Wasalines personal ger.

Genom att godkänna resevillkoren, samtycker passageraren till att Wasaline får skicka relevant information per e-post och per textmeddelande. Enbart Wasaline och till samma koncern hörande bolag får skicka information om resor, nyheter, tävlingsinbjudningar, erbjudanden mm. till passagerarna. Passageraren kan avsluta prenumerationen av nyhetsbrev när som helst genom att följa instruktionerna i möjliga meddelanden. Passagerarens e-postadress och andra kontaktuppgifter sparas i en databas som behandlas i enlighet med dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Fartygets avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. När klockan är 13:00 i Finland är klockan samtidigt 12:00 i Sverige. Ombord används finsk tid.

Nedan ges med kursiverad stil en sammanfattning av reglerna gällande passagerarnas rättigheter till sjöss och på inre vattenvägar i enlighet med artikel 23 punkt 2 i förordning (EU) Nr 1177/2010. Sammanfattningen har ingen självständig juridisk betydelse, utan passagerarnas rättigheter fastställs alltid i enlighet med EU förordningen Nr 1177/2010. Den nämnda förordningen finns i sin helhet på internet bland annat här. De som reser med seriebiljett har nämnda rättigheter endast om seriebiljettens innehavare har gjort bokningen i enlighet med punkt 8.

Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar blir tillämplig den 18 december 2012.

Den ger minimirättigheter till passagerare som reser

 • med passagerartransport där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium,
 • med passagerartransport som genomförs av en unionstransportör och där ombordstigningshamnen är belägen utanför en medlemsstats territorium och landstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium och
 • på en kryssning där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium.

Vissa kategorier av transporttjänster på vattenvägar är dock undantagna från bestämmelserna i förordningen.

Förordningen (EU) nr 1177/2010 hindrar inte passagerare från att vid nationella domstolar, i enlighet med nationell lagstiftning, begära skadestånd för enskild skada som orsakats av inställda eller försenade transporttjänster.

Rätt till information

Alla passagerare som reser till sjöss eller på inre vattenvägar har rätt till adekvat information under hela resan. Denna rättighet omfattar rätten att bli informerad om passagerarrättigheter, om kontaktuppgifter till nationella tillsynsorgan och om villkor för tillgänglighet till transport för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Vid inställda eller försenade avgångar ska transportören eller terminaloperatören senast 30 minuter efter angiven avgångstid informera passagerarna om situationen liksom om den beräknade avgångs- och ankomsttiden, så snart som denna information finns tillgänglig.

Rätt till icke-diskriminerande avtalsvillkor

Ingen som köper biljett till vattenburen passagerartrafik eller kryssningar får bli direkt eller indirekt diskriminerad på grundval av sin nationalitet eller transportörens eller biljettutfärdarens etableringsort inom unionen.

Rätt till omhändertagande och assistans

Om en avgång med en passagerartransport eller en kryssning ställs in eller blir försenad med mer än 90 minuter, ska passagerare, om det är praktiskt möjligt, kostnadsfritt erbjudas snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden.

Vid inställda eller försenade avgångar som medför att passageraren måste övernatta en eller flera nätter, ska transportören kostnadsfritt erbjuda passageraren lämplig inkvartering, ombord eller i land, och transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen. En transportör som kan bevisa att den inställda turen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar en säker drift av fartyget befrias dock från skyldigheten att erbjuda kostnadsfri inkvartering.

Passageraren har inte rätt till assistans från transportören om han eller hon redan före biljettköpet informerats om att avgången är inställd eller försenad eller om förseningen eller den inställda turen beror på ett fel från passagerarens sida.

Rätt till ombokning och ersättning vid inställda eller försenade avgångar

 • Om en passagerartransport ställs in eller avgången försenas med mer än 90 minuter i förhållande till den angivna avgångstiden har resenären rätt att välja mellan:
 • ombokning till en resa till slutdestinationen så snart som möjligt med jämförbara villkor och utan extra kostnad och

återbetalning motsvarande biljettpriset och, i tillämpliga fall, en kostnadsfri returresa till den första avresepunkten enligt transportavtalet så snart som möjligt.

Rätt till begäran om viss ersättning för biljettpriset vid försenad ankomst till slutdestinationen

 • Passagerare kan begära 25 % av biljettpriset i ersättning från transportören om ankomsten till slutdestinationen försenas med minst
 • en timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar;
 • två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar, men som inte överstiger åtta timmar;
 • tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar, men som inte överstiger 24 timmar; eller
 • sex timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar.

Passagerare kan begära 50 % av biljettpriset i ersättning från transportören om ankomsten till slutdestinationen försenas med minst

 • två timmar i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar;
 • fyra timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar, men som inte överstiger åtta timmar;
 • sex timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar, men som inte överstiger 24 timmar; eller
 • tolv timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar.

Transportören befrias emellertid från skyldigheten att betala ersättning till passageraren vid försenad avgång om han kan bevisa att den inställda turen eller förseningen berodde på väderförhållanden som skulle ha äventyrat en säker drift av fartyget eller på extraordinära omständigheter som hindrat utförandet av passagerartransporten och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Rättigheter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet:

För att passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha rätt till transport på samma villkor som andra passagerare har de, förutom de rättigheter som gäller för samtliga passagerare, följande rättigheter när de färdas med vattenburna transportmedel:

 1. a) Rätt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att få tillgång till transport utan att diskrimineras

Transportörer, resebyråer eller researrangörer får inte med hänvisning till passagerarens funktionshinder eller nedsatta rörlighet vägra att godkänna en bokning, att tillhandahålla en biljett eller att tillåta ombordstigning.

Om det ur säkerhetssynpunkt eller på grund av utformningen av passagerarfartyget eller av hamnens infrastruktur och utrustning är omöjligt att låta en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet stiga ombord, måste transportörer, resebyråer och researrangörer göra alla rimliga ansträngningar för att erbjuda den berörda personen ett godtagbart transportalternativ. Om en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har en bokning men nekas ombordstigning trots att han eller hon underrättat transportören om sina särskilda behov, har han eller hon rätt att välja mellan återbetalning och ombokning, där rätten till ombokning dock förutsätter att alla säkerhetskrav uppfylls.

Transportörer, resebyråer och researrangörer får inte be personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att betala ett högre pris vid bokning eller biljettköp. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska erbjudas bokningar och biljetter enligt samma villkor som gäller för alla andra passagerare.

Transportörer och terminaloperatörer ska tillhandahålla icke-diskriminerande tillgänglighetsvillkor för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och deras ledsagare.

 1. b) Rätt till särskild assistans

Transportörer och terminaloperatörer ska ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans ombord på fartyg och i hamnar, inbegripet vid ombordstigning och landstigning.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska vid tidpunkten för bokning eller förköpet av biljett underrätta transportören om sina särskilda behov i fråga om inkvartering, sittplatser eller särskild service och om sitt behov av att medföra medicinsk utrustning. För all annan assistans gäller att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska underrätta transportören eller terminaloperatören senast 48 timmar innan assistansen behövs och inställa sig personligen på anvisad plats vid överenskommen tidpunkt före den angivna avgångstiden.

 1. c) Rätt till ersättning för förlust av eller skador på rörelsehjälpmedel

Vid förlust av eller skador på rörelsehjälpmedel eller annan specifik utrustning som används av en person med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga och om förlusten eller skadan berodde på fel eller försummelse från transportörens eller terminaloperatörens sida, är transportören eller terminaloperatören skyldig att betala personen med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga en ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet av berörd utrustning eller, om utrustningen kan repareras, kostnaderna i samband med reparationen.

Rätt att lämna klagomål till transportörer och nationella tillsynsorgan

Passagerare kan lämna klagomål till transportörer eller terminaloperatörer inom två månader från den dag då tjänsten utfördes eller borde ha utförts.

Transportören eller terminaloperatören ska ha upprättat ett system för hantering av klagomål. Inom ramarna för detta system måste besked lämnas till passageraren inom en månad om huruvida klagomålet godtas, tillbakavisas eller fortfarande är under övervägande. Transportören eller terminaloperatören måste komma med ett slutgiltigt svar inom två månader från det att klagomålet inkommit.

En passagerare kan lämna klagomål till nationella tillsynsorgan om han eller hon anser att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 överträtts.

Kontroll av att passagerarnas rättigheter efterlevs utförd av nationella tillsynsorgan eller jämförbara mekanismer

I medlemsstaterna ska det finnas särskilda nationella tillsynsorgan som ser till att de rättigheter och skyldigheter som fastställs i förordning (EU) nr 1177/2010 efterlevs när det gäller passagerartransporter och kryssningar från hamnar belägna på en medlemsstats territorium och passagerartransporter från ett tredje land till sådana hamnar.

Om en medlemsstat har beslutat att undanta passagerartransporter som omfattas av avtal om allmännyttiga tjänster eller integrerade tjänster från tillämpningen av denna förordning, måste medlemsstaten i fråga se till att det finns en jämförbar mekanism som kontrollerar att passagerarnas rättigheter efterlevs.

1 Sammanfattning utarbetad i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1177/2010. Denna sammanfattning saknar juridiskt värde.

2 Kryssningspassagerare har inte rätt till ombokning och återbetalning vid inställda eller försenade avgångar och inte heller till ersättning för biljettpriset vid försenad ankomst.

3 Förordningen ska inte tillämpas på fartyg som är certifierade för högst 12 passagerare, fartyg vars besättning med ansvar för fartygets drift inte uppgår till fler än tre personer, sträckor där den totala passagerartransporten understiger 500 meter enkel resa, andra utflykts- och sightseeingturer än kryssningar, fartyg som inte drivs mekaniskt liksom ursprungliga historiska passagerarfartyg konstruerade före 1965 eller kopior av sådana, till övervägande del byggda i de ursprungliga materialen och certifierade för högst 36 passagerare.

Förutsatt att passagerarnas rättigheter enligt denna förordning är tillräckligt säkerställda i nationell lagstiftning får medlemsstaterna dessutom till och med den 17 december 2014 undanta från tillämpningen av denna förordning sjögående fartyg på mindre än 300 bruttoton som används för inhemska transporter och på obestämd tid undanta från tillämpningen av denna förordning passagerartransporter som omfattas av förpliktelser om allmännyttiga tjänster, avtal om allmännyttiga tjänster eller integrerade tjänster.

Wasaline ansvarar för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada vid en sjöfartsolycka, såvida det inte visas att händelsen beror på omständighet utanför Wasalines kontroll. Med sjöfartsolycka avses förlisning, kantring, sammanstötning, strandning, explosion, brand i fartyget eller fel i fartyget. Händelsen bör vara av sådan karaktär att den inte kunnat undvikas och vars följd inte har kunnat förhindras eller i sin helhet vållats av tredje part med avsikt att orsaka skada. Ifall Wasaline kan påvisa att skadan inte uppkommit på grund av Wasalines fel eller försummelse begränsas ansvaret till maximalt 250 000 SDR. Med SDR (på engelska Special Drawing Right) avses den särskilda lyftningsrätt som den internationella valutafonden IMF fastställt. I annat fall ansvarar Wasaline även för skada som överstiger denna beloppsgräns och som uppstår till följd av en sjöfartsolycka.

Vid annan händelse än en sjöfartsolycka ansvarar Wasaline för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada om händelsen som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av Wasaline. Bevisbördan för att den händelse som orsakat skadan beror på Wasalines fel eller försummelse ligger på den skadelidande.

Wasaline ansvarar för skada som uppstått som en följd av förlust eller skada på handresgods, om händelsen som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av Wasaline. Vid sjöfartsolycka anses skadan ha orsakats av fel eller försummelse. I annat fall bör den skadelidande bevisa att det faktum att handresgodset skadats eller försvunnit är en direkt följd av Wasalines fel eller försummelse.

Gällande annat resgods än handresgods ansvarar Wasaline för skada som uppstått som en följd av förlust eller skada som inträffat på grund av Wasalines fel eller försummelse. Den skadelidande är skyldig att bevisa att förlusten eller skadan uppstått som direkt följd av Wasalines fel eller försummelse.

Wasalines ansvar enligt ovannämnda punkter förutsätter att skadan härrör från händelse som har inträffat under sjöresan. Den skadelidande bör kunna påvisa att skadan har inträffat under sjöresan samt skadans omfattning.

Wasaline är ansvarig för skada som uppstått till följd av att passageraren eller hens resgods försenas, om skadan har orsakats på grund av fel eller försummelse av Wasaline eller någon som Wasaline svarar för.

Passageraren bär den lagstadgade självrisken för förlust eller skada intill följande belopp:

 • SDR 20 för skada på grund av försening
 • SDR 330 för varje fordon som skadats
 • SDR 149 för annan resgodsskada.

De ovan nämnda gränserna för passagerarens självrisk är lagstadgade.

Avgränsningar och förbehåll som ovan har gjorts gäller även till förmån för fartygets befäl och besättning, expeditörer och agenter, stuvare och andra, vilka Wasaline ansvarar för. Detsamma gäller fast kravet mot transportören inte baseras på reseavtal.

Wasaline är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller annat särskilt dyrbart resgods, om Wasaline inte har tagit emot egendomen för specifik förvaring.

Passageraren ska alltid skriftligen informera Wasaline efter att hen fått vetskap om de omständigheter som eventuellt berättigar till ersättningskrav. Den ovan nämnda skriftliga anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast inom den tidsram som nämns senare i denna punkt.

Vid uppenbar skada på resgods ska passageraren, ifråga om handresgods, skriftligen underrätta Wasaline om skadan före eller i samband med landstigningen samt ifråga om annat resgods, före eller i samband med dess utlämnande.

Vid resgodsskada som inte är uppenbar eller vid förlust av resgods ska passageraren underrätta Wasaline om skadan eller förlusten inom 15 dagar från dagen för ilandstigningen eller godsets utlämnande eller, om det är fråga om förlust av gods, från tidpunkten då ett sådant utlämnande skulle ha ägt rum.

Om passageraren inte iakttar ovannämnda föreskrifter ska han antas ha mottagit resgodset i oskadat skick, såvida inte motsatsen bevisas. Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas om det vid tiden för mottagandet av resgodsets skick varit föremål för gemensam besiktning eller inspektion.

I följande ärenden upphör eventuella fordringar mot Wasaline, såvida inte talan i laga ordning väcks mot Wasaline:

 • fordran på ersättning på grund av passagerarens dödsfall eller kroppsskada, inom två (2) år från det ilandstigningen ägt rum eller skulle ha ägt rum samt, om dödsfallet inträffar efter ilandstigningen, inom två år efter dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen.
 • fordran på ersättning på grund av att resgods, inklusive handresgods, gått förlorat eller skadats, inom två år från det godset först iland eller, om godset gått förlorat under resan, från det att ilandsättning skulle ha ägt rum.

Vid klagomål eller reklamationer kan passagerarna ta kontakt med Wasalines kundtjänst antingen per telefon eller per e-post.

Tvister mellan passageraren och Wasaline beträffande detta avtal kan enligt kärandens val väckas i allmän domstol i Sverige eller i Finland. På detta avtal tillämpas lagen vid domstolens hemvist. En passagerare som står i konsumentställning kan också få tvisten prövad av Konsumenttvistenämnden. Tilläggsuppgifter om konsumenttvistenämnden fås här.

Särskilda villkor för rutt- och kryssningsresor

Dessa särskilda villkor för NLC Ferry Ab Oy (nedan ”Wasaline”) tillämpas på rutt- och kryssningsresor som tillhandahålls av Wasaline. Dessa villkor tillämpas dock inte på resor på vilka Wasalines paketresevillkor eller på vilka de särskilda villkoren för Wasalines mötes- och gruppresor tillämpas. Wasaline allmänna resevillkor tillämpas till övriga delar på samtliga resor.

För rutt- och kryssningsresor tillämpas de åldersgränser som fastställts i Wasalines allmänna resevillkor.

För en betald resa som avbokas:

 • senast sju (7) dagar innan avgång, debiteras en kontorsavgift på 10 % eller minst 10 EUR / 110 SEK;
 • senare än sju (7) dagar men tidigare än 48 timmar innan avgång, debiteras hälften (50 %) av resans pris;
 • senare än 48 timmar innan avgång, debiteras resans pris i sin helhet.

Ifall resan avbokas på grund av resenärens sjukdom mindre än 7 dagar innan avgång, debiteras trots allt endast en kontorsavgift på 10 EUR / 110 SEK. Orsaken till avbokningen ska bestyrkas med läkarintyg.

Vänligen notera att specialkryssningar kan ha speciella villkor.

Särskilda villkor för konferens- och gruppresor

Dessa särskilda villkor för konferens- och gruppresor tillämpas på grupper till vilka NLC Ferry Ab Oy (nedan ”Wasaline”) säljer båtresor samt på andra resetjänster som säljs till grupper. Med grupp avses i dessa särskilda villkor ett sällskap som består av minst 10 vuxna resenärer.

Ifall resan bokats minst 30 dygn innan båtens avgång, ska gruppresan betalas senast 30 dygn innan avresan.

Ifall gruppresan bokas senare än 30 dagar innan båtens avgång, ska gruppresan betalas omedelbart i samband med bokningen.

Alla avbokningar ska göras skriftligen till e-postadressen [email protected]. Avbokningen anses ha gjorts den dag det skriftliga meddelandet kommit till Wasaline.

Ifall den som bokat gruppresan har rätt att återfå bokningsavgiften eller priset för den betalade resan, ska den som bokat gruppresan ta kontakt med Wasalines telefonbokning per telefon +358 (0)20 771 6813 (Finland) / +46 (0)90 185205 (Sverige), och uppge den avbokade resans bokningsnummer samt de egna bankuppgifterna i tillräcklig utsträckning, såvida den som bokat gruppresan inte uppgett den ovan nämnda informationen i samband med det skriftliga avbokningsmeddelandet.

3.1 Avbokningsvillkor för grupper under 100 passagerare

 • 21 dagar före avgång kan gruppen avbokas helt utan extra kostnader.
 • 20-14 dagar före avgång debiteras 10 % av kostnader för antalet avbokade platser.
 • 13-7 dagar före avgång debiteras 25 % av kostnader för antalet avbokade platser.
 • 7-3  dagar före avgång debiteras 50 % av kostnader för antalet avbokade platser.

För passagerare som avbokas senare än 2 dagar före avgång debiteras 100 % av biljettpriset, hytt och mat.

Namnändringar som är gjorda via online är kostnadsfria. I de fall att Wasaline administrerar ändringar och namnlistor tas en avgift ut på 10 € per ändringstillfälle

Namnlistan innehållande; Gruppensnamn, bokningsnummer, efternamn, förnamn, födelsetid (ddmmåå) bör skickas till adressen [email protected] senast 5 vardagar före avgång.

3.2 Specialkryssningar- och charterkryssningar

Vid specialkryssningar och charterkryssningar förbehåller sig Wasaline rätten till särskilda avboknings- och betalningsvillkor.

Som specialkryssning beaktas sådana kryssningar vars kryssningsprogram, båtens avgångs eller ankomsttid eller hamn avviker från det sedvanliga och denna avviksele beror på den gjorda gruppbokningen.

Som övervakare för skol- och ungdomsgrupper kan en person över 20 år fungera, förutsatt att övervakaren förbinder sig att följa Wasalines avtal gällande god ordning, som kan ses här.

I övrigt tillämpas Wasalines allmänna resevillkor och, om gruppresan hör till tillämpningsområdet för de allmänna paketresevillkor Resebyråbranschens förbund i Finland Rf och konsumentombudsmannen förhandlat fram, tillämpas de ifrågavarande allmänna paketresevillkoren samt också Wasalines övriga särskilda villkor, om gruppresan hör till de särskilda villkorens tillämpningsområde. Om dessa villkor och de allmänna paketresevillkoren står i strid med varandra, ska dessa villkor följas.

Paketresevillkor

Dessa avtalsvillkor har förhandlats fram av Resebyråbranschens förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Dessa villkor kan fås separat här. Villkoren tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare. Villkoren har upprättats med beaktande av direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU 2015/2302) och de tvingande bestämmelserna i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017)

Den text som är skriven med fet stil i dessa avtalsvillkor är NLC Ferry Ab Oy:s (nedan i tillämpliga delar ”researrangören”, ”rederibolaget” eller ”rederiet” eller ”Wasaline”) egna specialvillkor som Wasaline har rätt att använda på basis av punkt 1.3 (se nedan punkt 1.3) i de avtalsvillkor Resebyråbranschens förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen förhandlat fram. Wasalines egna specialvillkor kompletterar de ovan nämnda allmänna avtalsvillkoren.

1.1. Allmänna paketresevillkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på paketresor som varar minst 24 timmar, eller som inkluderar övernattningar och som huvudsakligen har köpts för privata ändamål och inkluderar minst två av följande tjänster: 1) transport, 2) inkvartering, 3) bil eller annat fordon som avses i 2 § 3 mom. i lagen om kombinerade resetjänster, till exempel motorcyklar som kräver körkort för kategori A eller minst fordon som framdrivs av egen kraft och som har minst fyra hjul och en maximal konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h, uthyrning eller en kombination av de ovan nämnda , 4) någon annan väsentlig resetjänst förutsatt att helheten säljs eller tillhandahålls för försäljning i Finland. Som inkvartering betraktas också en inkvartering som varar några veckor till exempel hos en familj i samband med en språkkurs, dock inte i samband med en långvarig utbytesstudentresa.

1.2. Tilläggsvillkor

En researrangör har alltid rätt att komplettera och precisera de allmänna paketresevillkoren med tilläggsvillkor som inte får strida mot dessa allmänna villkor till nackdel för resenären.

1.3. Särskilda villkor

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna paketresevillkoren, om tillämpningen av särskilda villkor kan motiveras med resans särskilda karaktär, avvikande bestämmelser som hänför sig till typ av transport (till exempel boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor som beror på resans särskilda karaktär eller de särskilda förhållandena på destinationen. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

En researrangör som tillämpar särskilda villkor för avbokning och på grund av dessa debiterar resenären för de verkliga avbokningskostnaderna, ska på resenärens begäran visa upp en redogörelse för hur kostnaderna hänför sig till resans olika delar.

2.1. Ansvar för att avtalet uppfylls

Researrangören svarar inför resenären för det korrekta avtalsenliga fullgörandet av paketresan. Ansvaret gäller också prestationer som utförs av en näringsidkare som researrangören anlitar i syfte att fullgöra avtalet (till exempel transportbolag och hotell).

En reseförmedlare svarar på samma sätt som en researrangör för uppgifterna som lämnats till en resenär och för att avtalet fullgörs, om researrangören är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om reseförmedlaren inte kan visa att researrangören uppfyller de aktuella skyldigheterna.

Innan ett avtal ingås ska resenären informeras om huruvida researrangören eller reseförmedlaren ställt den säkerhet som avses i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) och huruvida säkerheten täcker resan som erbjuds.

Resenären kan uppfylla den anmälningsskyldighet som avses i dessa avtalsvillkor genom att kontakta antingen researrangören eller reseförmedlaren.

Ett fel i paketresan ska anmälas på det sätt som uppges i punkt 12.4.

2.2. Avtalsinnehåll

I resan ingår de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid en bedömning av innehållet i ett avtal beaktas alla avtalsvillkor som före ingåendet av ett reseavtal lämnats i skriftlig eller elektronisk form, standarduppgiftsblanketten och andra uppgifter som gäller den aktuella resan och som förutsätts i lagen (901/2017) och förordningen (181/2018).

2.3. Resehandlingar och reseförsäkring

Researrangören ska redan innan ett avtal ingås ge resenären allmän information om pass- och visumbestämmelserna i destinationslandet, inklusive den genomsnittliga tiden för visumansökan.

Resenären ska med iakttagande av researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har alla nödvändiga handlingar (bland annat pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten av dessa och resebiljetten samt att dessa stämmer överens. Resenären ska också kontrollera transporttidtabellerna. Om researrangören har uppfyllt sin informationsskyldighet, svarar den inte för skada som åsamkas en resenär om resan inte blir av eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (till exempel ett trasigt pass) eller att visum vägrats eller saknas.

Researrangören svarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver under resan, utan resenären svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning till exempel gällande avbokningsskydd. Researrangören bör därför uppmana resenären att för resan skaffa ett tillräckligt reseförsäkringsskydd som täcker person- och egendomsskador samt inkluderar avbokningsskydd.

2.4. Eventuella säkerhetsrisker på destinationen

Före en resa ska researrangören göra resenären uppmärksam på eventuella särskilda risker som anknyter till resan samt informera om de allmänna hälsobestämmelserna i destinationslandet. Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till resenärens personliga hälsotillstånd. Resenären ska dessutom ges anvisningar om hur man går tillväga i eventuella sjukdomsfall, olycksfall eller andra motsvarande händelser.

Utöver resenären själv svarar primärt myndigheterna i det aktuella landet för resenärens säkerhet utomlands. Resenären ska handla med beaktande av förhållandena i destinationslandet.

Uppgifter om säkerheten på destinationen och andra väsentliga uppgifter om destinationen kan begäras från utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, och dessa kan också hämtas på de aktuella parternas webbplatser www.um.fi och www.thl.fi. Resenären ska ta del av förhållandena på destinationen bland annat med hjälp av de ovan nämnda uppgifterna.

2.5. Skyldighet att tillhandahålla assistans

Researrangören ska utan obefogat dröjsmål ge resenärer som befinner sig i svårigheter information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulära tjänster, ge resenären möjlighet att upprätta distanskommunikation och hjälpa resenären att hitta alternativa researrangemang samt tillhandahålla annan lämplig hjälp, om resenären insjuknar, råkar ut för ett olycksfall eller blir offer för ett brott eller lider annan skada under resan. Resenären svarar själv för kostnaderna för specialarrangemang (till exempel ny transport, extra hotellnätter samt eventuella andra extra kostnader för researrangören) som dessa eller andra situationer gett upphov till och som researrangören ordnat på grund av resenärens situation. På motsvarande sätt är researrangören skyldig att tillhandahålla assistans och i den utsträckning det är möjligt försöka begränsa skadorna och olägenheterna för en resenär, om det under resan uppstår en situation som avses i punkt 10.1.b.

Researrangören kan debitera en rimlig avgift för sin hjälp om resenären har orsakat svårigheterna avsiktligt eller genom sin oaktsamhet. Avgiften får dock högst motsvara researrangörens kostnader för den hjälp som gavs.

Om researrangören inte har några anställda på destinationen ska researrangören före avresan ge resenären namnet på och kontaktuppgifter till researrangörens eller -förmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala verksamhetsställen som resenären kan kontakta om han eller hon behöver hjälp. Om sådana representanter eller verksamhetsställen saknas på destinationen, ska resenären informeras om hur han eller hon efter behov får kontakt med researrangören eller -förmedlaren.

För tydlighetens skull konstateras att även Wasalines allmänna resevillkor, som finns tillgängliga här, också tillämpas på rederibolagets skyldighet att tillhandahålla assistans.

2.6. Resenärens skyldigheter och ansvar

2.6.1. Resenären ska under resan iaktta de anvisningar och bestämmelser som av myndigheterna, researrangören eller researrangörens representant ges om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel.

2.6.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppförande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresa eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

2.6.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar researrangören eller tredje part, till exempel genom att bryta mot bestämmelserna i punkterna 2.6.1 och 2.6.2.

2.6.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören där han eller hon kan nås före och under resan.

2.6.5 Den som företräder en grupp av resenärer är skyldig att sända alla uppgifter och handlingar gällande resan till gruppen, och på motsvarande sätt ska uppgifter och handlingar om resenärerna sändas till researrangören. Researrangören anses ha uppfyllt sin anmälningsskyldighet när han eller hon har sänt uppgifterna om resan till företrädaren för resenärsgruppen. Uppgifterna behöver inte sändas separat till alla passagerare.

Ändringar i resenärgruppens bokning kan göras av den företrädare för gruppen som bokat resan, antingen ensam eller tillsammans med den resenär som önskar en ändring.

2.6.6. Resenären eller företrädaren för resenärsgruppen svarar för riktigheten av de uppgifter som han eller hon lämnat till researrangören, till exempel uppgifter om resans tidpunkt, resenärernas namn, födelsedatum, andra personuppgifter eller resenärernas särskilda behov, och att uppgifterna lämnas i rätt tid. Researrangören svarar inte för skador som kan orsakas av att en resenär eller företrädaren för resenärsgruppen uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

2.6.7. En resenär kan själv bli skyldig att svara för konsekvenser och/eller kostnader, om sådana uppstår, om han eller hon använder tjänster i paketresan eller delar av paketet på något annat sätt än det som överenskommits i paketreseavtalet. Om man till exempel delvis eller helt låter bli att använda transporttjänster som ingår i paketresan, kan detta leda till att rätten att använda resten av tjänsterna begränsas eller förloras.

3.1. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda betalningen har erlagts vid den tidpunkt som researrangören bestämmer.

3.2. Resans pris ska i sin helhet betalas inom den tid som researrangören meddelat eller på något annat överenskommet datum. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få resebiljetterna och alla handlingar som hänför sig till resan.

4.1 Resenären har rätt att när som helst innan resan börjar avboka sin resa. I detta fall har researrangören rätt att debitera en avbokningsavgift enligt följande:

 1. a) Expeditionsavgifter som meddelats i förväg, om resan avbokas senast 45 dygn före avresan
 2. b) En bokningsavgift, om resan avbokas senare än 45 dygn, men senast 21 dygn innan resan börjar
 3. c) 50 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 21 dygn, men senast 7 dygn innan resan börjar
 4. d) 75 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 7 dygn, men senast 3 dygn innan resan börjar
 5. e) 95 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 3 dygn innan resan börjar.

Hotellpaket, dvs. resor som innefattar såväl båtresa som inkvartering på land, ska bokas minst 48 timmar innan resan påbörjas. Eventuell avbokning ska göras senast 48 timmar innan paketets startdatum. I annat fall debiteras 95 % av resans pris som avbokningsavgift.

Skidpaketresor ska bokas och avbokas senast två veckor innan resan påbörjas. I annat fall debiteras hela paketets pris som avbokningsavgift.

Ifall resenären har rätt att återfå eventuell bokningsavgift eller den betalda resans pris, ska resenären per telefon kontakta Wasalines telefonbokning för att uppge den avbokade resans bokningsnummer de egna bankuppgifterna i tillräcklig utsträckning.

Resenären ska meddela om resans avbokning antingen per telefon till Wasalines telefonbokning eller per e-post till adressen [email protected] eller, om det är fråga om en gruppresa, till [email protected]. Avbokningen anses ha gjorts den dag det skriftliga meddelandet om avbokningen kommit till Wasaline.

4.2. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbokar sin resa, har researrangören rätt att utöver de avbokningskostnader som nämns i punkt 4.1. också debitera de kostnader för underbeläggningen i inkvarteringen som avbokningen ger upphov till. Den som har avbokat sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att de extra kostnaderna betalas till researrangören. Researrangören och gruppen som deltar i resan kan i stället för det ovan nämnda tillsammans komma överens om ett mer ändamålsenligt inkvarteringsarrangemang för gruppen, och då betalar gruppen som deltar i resan de eventuella extra kostnaderna.

4.3. Resenären har inte rätt till återbetalning, om resan inte avbokas och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan för att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, till exempel giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg.

4.4. Avbokningsavgifterna kan avvika från de avgifter som nämns i punkt 4.1, om det är fråga om en resa på vilka särskilda villkor tillämpas (punkt 1.3.). Beloppet av avbokningsavgifterna eller grunderna för att fastställa dessa ska uppges i de särskilda villkoren.

5.1. En resenär kan avboka en resa, om

 1. a) researrangören gör väsentliga ändringar i researrangemangen. Som väsentlig ändring betraktas till exempel en ändring av transportmedlet vilken i väsentlig grad förlänger restiden, ändringar i avfärds- och ankomsttidpunkterna som skulle förorsaka resenärerna avsevärda besvär eller extra kostnader såsom omorganisering av transporten och inkvarteringen, ändring av dagflyg till nattflyg (en avtalad avfärd på eftermiddagen blir en avfärd efter midnatt), ändring av destinationen eller en ändring som klart sänker nivån på inkvarteringen samt en ändring som i väsentlig grad ändrar karaktären av resan, till exempel en resa som marknadsförts som hinderfri ändras så att den inte längre är hinderfri, eller
 2. b) resenären har grundad anledning att misstänka att researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt väsentligen försvårats efter ingåendet av avtalet på grund av militära aktioner, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, naturkatastrofer, exempelvis översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden, strejk, betydande risker som äventyrar människans hälsa, till exempel en allvarlig sjukdom på destinationen, eller någon annan motsvarande situation på destinationen eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa.

Vid en bedömning av grunderna för en avbokning beaktas de finska myndigheternas ståndpunkt till frågan eller exempelvis de finländska beskickningarnas officiella kommunikation i anslutning till ärendet, eller

 1. c) den avtalade start- och sluttidpunkten för resan skjuts upp
 • med mer än 24 timmar på resor som varar minst 7 dygn
 • med mer än 12 timmar på resor som varar 2−6 dygn
 • i fråga om resor som varar under 2 dygn bedöms situationen från fall till fall, eller
 1. d) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

5.2. Researrangören ska informera resenären om ändringar genom ett varaktigt medium, och av informationen ska det framgå vilka ändringar researrangören har för avsikt att göra, huruvida ändringarna försämrar kvaliteten på paketresan eller sänker värdet av denna, och hur stort prisavdrag resenären eventuellt får på grund av ändringarna samt huruvida ändringarna ger rätt att avboka resan.

5.3. Resenären ska utan obefogat dröjsmål meddela researrangören att resan avbokas. Om resenären inte inom den skäliga tidsfrist som nämns i ändringsmeddelandet meddelar att han eller hon tänker avboka resan, anses resenären godkänna de föreslagna ändringarna.

5.4. Bestämmelser om rätten att avboka en resa på grund av prishöjning finns i punkt 8.3.

5.5. När en resenär i de ovan nämnda situationerna avbokar en resa har han eller hon rätt till en återbetalning av resans pris utan något obefogat dröjsmål, men senast 14 dagar efter att resenären har frångått avtalet. Resenären har dock inte rätt att avboka en resa utan att betala en avbokningsavgift, om resenären redan vid tidpunkten för ingåendet av avtalet haft kännedom om den i punkten 5.1.b) avsedda situationen.

Om en avbokning beror på orsaker enligt punkterna 5.1.a), 5.1.c) eller 5.1.d), har resenären rätt att få ersättning också för de kostnader som orsakats av resan och som på grund av avbokningen blivit onödiga, om inte ändringen beror på force majeure oöverstigliga omständigheter som researrangören eller dess underleverantör råkat ut för.

6.1. Resenären har rätt att avbryta resan, om

 1. a) genomförandet av resan annars visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den, eller
 2. b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 1.b), om inte resenären vid ingåendet av avtalet var medveten om förhållandena på destinationen.

6.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska denna nytta (till exempel den genomförda delen av den kombinerade resan, måltider som serverats under resan eller inträdesbiljetter som använts av resenären) beaktas vid uppskattningen av prisavdraget.

6.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 6.1.a), ska researrangören på egen bekostnad vid behov ordna med returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

6.4. Om resenären avbryter resan enligt punkt 6.1.b)., och researrangören inte tillhandahåller sådan i punkt 2.5 avsedd assistans för att ordna hemresan för honom eller henne, kan resenären själv vidta nödvändiga åtgärder. Resenären ska dock försöka begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören

6.5. På eventuell rätt till skadestånd tillämpas punkt 16.

7.1. Resenären har rätt att senast 45 dygn före avresan ändra avresedagen, destinationen eller hotellet genom att utöver differensen i priset mellan den ursprungliga och den nya resan betala en expeditionsavgift. Senare ändringar kan researrangören betrakta som en avbokning av resan och en bokning av en ny resa.

7.2. Resenären har rätt att ändra resenärsuppgifterna i bokningen eller överlåta sina avtalsenliga rättigheter till en person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan.

En överlåtelse eller en ändring av uppgifterna ska meddelas till researrangören senast sju dagar före resans början. Meddelandet kan också ges senare, om det inte ger upphov till orimligt besvär för researrangören.

Researrangören har rätt att debitera en skälig ersättning för nödvändiga åtgärder som en överlåtelse eller en ändring av uppgifterna ger upphov till. Beloppet av ersättningen uppgår till beloppet av expeditionsavgiften, om inte researrangören uppgett något annat i sina särskilda villkor. I detta sammanhang kan också punkt 4.2. tillämpas. Överlåtaren och överlåtelsemottagaren svarar solidariskt för betalningen av resans pris och ersättningen till researrangören.

8.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder:

 1. a) en ändring i transportkostnaderna, som beror på bränslepriserna eller priserna på andra energikällor, eller
 2. b) ändringar som påverkar resans pris såsom ändringar i skatter eller avgifter som av tredje part satts upp för resetjänster, till exempel avgifter som tas ut för användning av flygplatser eller hamnar, eller destinations- eller stadskatter. Skatterna och avgifterna kan ha påförts i Finland eller av myndigheterna på destinationen, eller
 3. c) ändring i valutakurser som påverkar kostnaderna för resan, och som fastställs enligt den gällande valutakursen sex veckor före avresan. Som jämförelsekurs används dagskursen som researrangören uppger sig ha använt som grund för sin prissättning. Om ingen prissättningskurs angetts separat, används avtalsdagens valutakurs som jämförelsekurs.

8.2. En prishöjning får inte vara större än kostnadsökningen.

Researrangören ska meddela det nya priset till resenären så snart det är möjligt samt dessutom ange grunden för prisändringen och vilka delar av paketresan som påverkas av ändringen.

En prishöjning ska meddelas till resenären genom ett varaktigt medium senast 20 dagar innan resan börjar.

8.3. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 8 procent beräknat enligt det som nämns i punkt 8.2, har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom en skälig tidsfrist som meddelas av researrangören eller inom sju dagar räknat från tidpunkten då resenären fick del av prishöjningen, om ingen tidsfrist meddelats. Ett elektroniskt delgett meddelande anses ha mottagits den dag då researrangören sände det. Ett meddelande som har sänts per post anses ha anlänt till mottagaren den sjunde dagen efter sändningen, om ingen utredning om när meddelandet har mottagits kan framställas.

Om resenären frångår avtalet, ska de betalningar som erlagts av honom eller henne återbetalas utan något obefogat dröjsmål, men senast inom 14 dagar räknat från den tidpunkt då resenären har frånträtt avtalet. Rätten till ett eventuellt skadestånd fastställs enligt punkt 16.

 • Researrangören ska gottgöra resenären för den del av en kostnadssänkning som grundar sig på orsakerna som tas upp i punkterna 8.1. a−c och som sker före resan. Researrangören får debitera de verkliga administrationskostnaderna som orsakas av återbetalningen.

9.1. Resenären har inte rätt att frånträda avtalet, få ett prisavdrag eller ett skadestånd, om researrangören före avresan gör sådana ändringar i paketreseavtalet som är av ringa betydelse med tanke på resan som helhet. Ändringar som kan anses vara av ringa betydelse omfattar sådana ändringar som resenären utifrån destinationens eller resans karaktär rimligen har kunnat förutse, till exempel att en utflykt som ingår i paketresan ställs in, om resan omfattar flera utflykter.

9.2. En förteckning över betydande ändringar som gjorts av researrangören och som ger resenären rätt att avboka resan finns i punkt 5.1.

9.3. Resenären är skyldig att betala resans pris och andra avtalade avgifter, dock med hänsyn till vad som fastställts i punkterna 15 och 16 om resenärens rätt till prisavdrag och skadestånd, om researrangören gör andra ändringar än de ändringar av ringa betydelse som tas upp i punkt 9.1 eller sådana i punkt 9.2. avsedda ändringar som ger rätt avboka resan.

9.4. Researrangören ska genom ett varaktigt medium och på ett klart, synligt och lättförståeligt sätt informera resenären om ändringar.

9.5. I stället för att ställa in en resa eller en serie av resor om deltagarantalet är för lågt får researrangören genomföra resan genom att ändra transportmedlet, rutten och tidtabellen, om ändringarna inte i väsentlig grad ändrar resans karaktär. Resenärerna ska informeras om ändringarna senast

 1. 20 dagar före resans början, om resan varar mer än sex dagar.
 2. 7 dagar före resans början, om resan varar mellan två och sex dagar,
 3. 48 timmar före resans början, om resan varar mindre än två dagar.

På grund av de ovan nämnda förändringarna kan resenären ha rätt till prisavdrag och/eller skadestånd som tas upp i punkterna 15 och 16.

10.1. En researrangör har rätt att ställa in resan, om

 1. a) för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i förhandsuppgifterna eller annat material om resan (till exempel reseprogrammet eller övriga resehandlingar) har nämnt att genomförandet av resan beror på antalet deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till en viss destination. Resenären ska informeras om att resan ställts in senast
 1. 20 dagar före resans början, om resan varar mer än sex dagar.
 2. 7 dagar före resans början, om resan varar mellan två och sex dagar,
 3. 48 timmar före resans början, om resan varar mindre än två dagar.
 1. b) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligen försvårats efter ingåendet av avtalet på grund av militära aktioner, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, naturkatastrofer, exempelvis översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden, strejk, betydande risker som äventyrar människans hälsa, till exempel en allvarlig sjukdom på destinationen, eller någon annan motsvarande situation på destinationen eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. De aktuella orsakerna kan också omfatta avbrott i centrala tjänster, såsom el- och vattendistributionen, på destinationen på grund av exempelvis naturkatastrofer eller strejk.

Resenären ska informeras om en inställd resa så snart som möjligt.

10.2. Researrangören har rätt att avbryta en resa och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet, om en situation som nämns i punkten 10.1.b. uppstår. Researrangören ska utan dröjsmål efter resan återbetala den del av resans pris som svarar mot tjänsterna som resenären inte fick.

10.3. När researrangören har ställt in en resa ska resenärens betalningar återbetalas inom 14 dagar räknat från tidpunkten då avtalet hävdes.

Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris eller en del av detta senast den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I den handling där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

12.1. Researrangörens prestation är felaktig, om

 1. a) resan i fråga om tjänsterna och andra arrangemang inte svarar mot vad som har överenskommits eller vad som kan anses vara överenskommet,
 2. b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om kombinerade resetjänster ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser, inklusive tidtabeller, samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut, eller
 3. c) researrangören har försummat sin skyldighet att tillhandahålla assistans enligt punkt 2.5.

12.2. Resenären bör vara beredd på en skälig ändring i transporttidtabellen. Som fel betraktas inte en ändring i transporttidtabellen, om denna leder till att vistelsen på destinationen förkortas eller förlängs med högst 4 timmar, på en resa som varar minst 2 men under 5 dygn, med högst 5 timmar på en resa som varar 5−8 dygn och med högst 8 timmar på en resa som varar över 8 dygn. Om resan varar under 2 dygn bedöms felet från fall till fall.

12.3. Det är inte fråga om ett fel om en resenär inte använder en transport eller andra tjänster som ingår i resan eller använder endast en del av dessa.

12.4. Reklamation

Efter resan får resenären inte åberopa ett fel, om han eller hon inte inom rimlig tid informerar researrangören eller reseförmedlaren om felet när han eller hon lade märke till ett fel eller borde ha gjort det. Researrangören eller -förmedlaren ska så snart som möjligt informeras om ett fel som kan avhjälpas under resan.

Resenären ska sätta upp en skälig tid för att avhjälpa felet, om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart. Vid en bedömning av en skälig tid ska man ta i beaktande resans längd, destinationen och övriga omständigheter som anknyter till resans karaktär.

Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

13.1. Researrangören ska på egen bekostnad avhjälpa fel utan dröjsmål eller, om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart, inom den tidsfrist som satts upp av resenären och så att detta inte ger upphov till några kostnader eller väsentliga olägenheter för resenären. Vid fastställande av en skälig tidsfrist för att avhjälpa ett fel beaktas felets karaktär och dess betydelse för resenären samt researrangörens möjligheter att avhjälpa felet.

Även om felet avhjälps kan resenären ha rätt till det prisavdrag som avses i punkt 15 och som svarar mot felets betydelse samt ett skadestånd som avses i punkt 16.

13.2. Researrangören är inte skyldig att avhjälpa ett fel i sin prestation, om det är omöjligt att avhjälpa felet eller om det för researrangören ger upphov till oskäliga kostnader. Vid en bedömning av kostnadernas oskälighet ska hänsyn tas till hur stort felet är och till värdet av de aktuella resetjänsterna.

Resenären kan själv avhjälpa felet, om researrangören meddelar att man inte tänker avhjälpa felet eller om detta inte görs omedelbart när det hade varit nödvändigt eller inom den skäliga tidsfrist som satts upp av resenären. Resenären har då rätt att få ersättning för de kostnader som korrigeringen av felet orsakade.

Om resenären själv avhjälper ett fel i researrangörens prestation, är researrangören inte skyldig att ersätta resenärens kostnader för detta om kostnaderna för att avhjälpa felet är oskäliga. Om researrangören använder sin rätt att vägra avhjälpa ett fel på det sätt som beskrivs i denna punkt, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd som tas upp i punkterna 15 och 16.

Om en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt det som avtalats, ska researrangören, utan att det uppstår extra kostnader för resenären, tillhandahålla lämpliga alternativa arrangemang för att fortsätta paketresan. Arrangemangen ska i den utsträckning det är möjligt i fråga om kvaliteten hålla samma nivå som de överenskomna resetjänsterna. Skyldigheten att tillhandahålla alternativa arrangemang gäller också fall där resenärens återresa till avreseorten inte kan genomföras på överenskommet sätt.

Researrangören ska bevilja resenären ett adekvat prisavdrag, om en paketresa som innehåller alternativa arrangemang i fråga om kvaliteten är sämre än paketet i paketreseavtalet.

Resenären kan vägra godkänna de alternativa arrangemang som tillhandahålls, om de inte kan jämföras med det överenskomna i paketreseavtalet eller om det erbjudna prisavdraget inte svarar mot felets betydelse. Resenären har rätt till ett adekvat prisavdrag och skadestånd också i det fall att han eller hon inte frånträder avtalet, om resenären enligt en grundad anledning vägrar att godkänna de alternativa arrangemangen. Om paketresan innehåller transport för resenären, ska researrangören utan obefogat dröjsmål ordna en sådan återtransport för resenären som svarar mot avtalet, utan att det ger upphov till extra kostnader för resenären.

Om resenären utan de ovan nämnda godtagbara grunderna vägrar att ta emot de alternativa arrangemang som tillhandahålls, har han eller hon inte rätt till skadestånd eller prisavdrag.

Om felet inte har korrigerats utan dröjsmål på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan korrigeras, har resenären rätt till ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse, om inte researrangören kan påvisa att felet beror på resenären.

Resenären har dock inte rätt till prisavdrag, om felet i fråga om betydelsen är ringa i förhållande till avtalet. Beräkningen av prisavdraget grundar sig på det totala priset på paketresan, och inte på priset på en enskild resetjänst som felet hänför sig till. Vid en bedömning av felets betydelse kan hänsyn också tas till resenärens individuella behov och särskilda önskemål när avtalet ingås.

16.1. Resenären har rätt till ersättning för en skada som orsakats honom eller henne på grund av ett fel i researrangörens prestation. Researrangören ska utan obefogat dröjsmål betala ersättningen till resenären.

Resenären har dock inte rätt till ersättning, om researrangören påvisar att felet beror på

 1. resenären,
 2. tredje parter, som inte har någon koppling till tillhandahållandet av resetjänsterna och att felet inte rimligen skulle ha kunnat förutses eller förhindras.
 3. oöverstigliga omständigheter som tas upp i punkt 16.9.

16.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning samt utebliven semester- eller reseglädje. Det sist nämnda kräver att ett väsentligt fel har uppstått i förverkligandet av resetjänsterna.

16.3. Resenären har rätt till ersättning för att resgods inte kan användas till följd av fördröjning i transporten av resgods, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet.

16.4. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat.

16.5. Skadestånd för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utgående från de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som verkar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet i anslutning till transport beaktas bestämmelserna i sjölagen (674/1994) eller Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EG) Nr 392/2009, lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), luftfartslagen (387/1986), järnvägstransportlagen (1119/2000), rådets förordning om lufttrafikföretags skadeståndsansvar (EG) Nr 2027/97 eller ersättningsgrunderna enligt konventionen om internationella järnvägstransporter (COTIF, FördrS 5/1985), konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (FördrS 76/2004), och 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS 70/2017).

16.6. Det skadestånd som beviljas en resenär bestäms på basis av den skada som uppstått, men det kan aldrig vara högre än tre gånger resans pris. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte personskador eller skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

16.7. För att få ersättning måste resenären kunna påvisa att det har funnits ett fel i researrangörens prestation och att det finns ett orsakssamband mellan skadan som orsakats honom eller henne och det aktuella felet. Den som yrkar på ersättning har också bevisbördan då det gäller skadans omfattning.

16.8. På resenärens skadeståndsskyldighet gentemot researrangören tillämpas punkt 2.6.3.

16.9. Oöverstigliga omständigheter (oundvikliga och extraordinära omständigheter)

Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oundvikliga och extraordinära omständigheter som researrangören inte kan påverka och vars konsekvenser inte kunde ha undvikits, även om skäliga åtgärder hade vidtagits. Dessa oundvikliga och extraordinära omständigheter omfattar exempelvis myndighetsbestämmelser, luftrumsbegränsningar, militära aktioner, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, allvarliga oroligheter, betydande risker för människans hälsa såsom förekomsten av en allvarlig sjukdom på destinationen, eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden som omöjliggör en sådan trygg resa till destinationen som avses i paketreseavtalet eller som i övrigt väsentligt påverkar genomförandet av resan på överenskommet sätt. De aktuella orsakerna kan också omfatta avbrott i centrala tjänster, såsom el- och vattendistributionen, på grund av exempelvis naturkatastrofer eller strejk.

16.10. Om resenärens återresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte har kunnat genomföras på överenskommet sätt, svarar researrangören för kostnaderna för nödvändig inkvartering, som i den utsträckning det är möjligt svarar mot paketreseavtalet, högst tre nätter, om inte transportbolaget gör detta. Om resenären har rätt till inkvartering för en längre period enligt den unionslagstiftning om passagerarrättigheter som är tillämplig på hemresan, ska den lagstiftningen tillämpas.

Researrangören får inte åberopa oundvikliga och extraordinära omständigheter i syfte att begränsa sitt ansvar när återresan fördröjs, om den aktuella tillhandahållaren av transporttjänster inte får åberopa denna typ av omständigheter enligt den EU-lagstiftning som tillämpas.

Den ovan nämnda begränsningen av kostnadsansvaret gäller inte en rörelsehindrad resenär eller dennas följeslagare, gravida kvinnor, en minderårig som reser utan följeslagare eller en person som behöver medicinsk hjälp, om researrangören senast 48 timmar före resans början informerats om personens särskilda behov av omsorg.

Researrangören ska utan obefogat dröjsmål ersätta resenären för en skada som orsakas av ett tekniskt fel i researrangörens bokningssystem eller ett fel som gjorts under bokningsförfarandet.

Resenären har inte rätt till ersättning, om bokningsfelet beror på resenären eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter som tas upp i punkt 16.9.

Ett bokningsfel kan bero på resenären till exempel om han eller hon ger näringsidkaren en felaktig eller bristfällig uppgift om resenären eller resan. Resenären ska också enligt den normala skyldigheten att iaktta omsorgsfullhet kontrollera de erhållna handlingarna, till exempel bokningsbekräftelsen, och anmäla observerade brister eller fel till researrangören eller reseförmedlaren så snart som möjligt. Om resenären försummar sin kontrollskyldighet, och detta orsakar honom eller henne skada, kan hans eller hennes medverkande beaktas när beloppet av skadeståndet fastställs.

Om resenären har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av Europeiska unionens lagstiftning om resenärers rättigheter eller internationella konventioner, ska ersättningsbeloppet dras av från en motsvarande ersättning som beviljas med stöd av dessa villkor.

Resenären är skyldig att informera researrangören eller -förmedlaren om gottgörelser för fel i en paketresa som erhållits från andra parter.

19.1. Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 12.

19.2. Ersättningsyrkandena ska inom skälig tid läggas fram skriftligen för researrangören.

Om en meningsskiljaktighet rörande ett paketreseavtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen. Resenären kan också hänskjuta en tvist till tingsrätten på hemorten för behandling.

Administrativa formaliteter

1.1 Passageraren ansvarar ensam för att hen följer alla lagar, stadganden, föreskrifter, krav eller resevillkor i de länder varifrån Wasaline trafikerar från eller till, samt för att Wasalines interna bestämmelser och föreskrifter iakttas.

1.2. Wasaline ansvarar inte för de påföljder som åsamkas passageraren ifall hen försummar att skaffa ifrågavarande handlingar eller visa eller att iaktta ifrågavarande lagar, stadganden, föreskrifter, krav, villkor, regler, direktiv eller bestämmelser. Wasaline ansvarar inte heller för olägenhet eller skada som förorsakas av verksamhet som utförs av myndigheterna (exempelvis vid säkerhetskontroll eller tullinspektion).

Passagerare skall före resan förete samtliga utrese- och inresetillstånd, hälsointyg och andra dokument som är nödvändiga enligt lagar, stadganden, föreskrifter eller krav som utfärdats av ifrågavarande land, samt ge sitt samtycke till Wasaline att ta och förvara kopior av sådana dokument. Wasaline förbehåller sig rätten att vägra transportera sådan passagerare, som inte har handlat i enlighet med gällande lagar, stadganden, föreskrifter eller krav, eller vars dokument inte förefaller att vara i ordning.

Passagerare förbinder sig att betala gällande biljettpris samt böter och andra avgifter, om Wasaline på order av något lands myndigheter måste transportera passageraren bort från det land där passageraren förvägras inresa. Wasaline återbetalar inte pris, som debiterats för transport till den ort, där passageraren förvägras inresa eller från vilken han utvisas.

Om Wasaline åläggs att betala böter eller erlägga garantisumma eller om andra kostnader förorsakas av att passageraren inte iakttar ifrågavarande länders lagar, stadganden, föreskrifter, krav och resevillkor eller inte företer de handlingar som krävs, skall passageraren vid anfordran ersätta Wasaline för den betalda eller deponerade summan och övriga kostnader som förorsakats. Wasaline kan som betalning för sådana kostnader utnyttja alla de belopp som betalats in till rederiet för de transporter vilka blir outnyttjade, eller eventuella andra i Wasalines besittning varande belopp som betalats in av passageraren.

Passagerare skall vid anfordran vara närvarande vid inspektion som utförs av tullmyndigheterna eller annan statlig myndighet av hens bagage eller fordon. Wasaline är inte skyldig att ersätta passageraren för sådana förluster eller skador, som förorsakas passageraren vid försummelse att uppfylla detta krav.

Passagerare skall samtycka till alla säkerhetskontroller som företas av statliga myndigheter, säkerhetsbolags tjänstemän eller av Wasaline.

Transportvillkor

Dessa transportvillkor berör passagerare och deras resgods och tillämpas på transportavtalet mellan NLC Ferry Oy Ab (nedan ”Wasaline”) och passageraren.

Wasaline fungerar som bortfraktare. Transportavtalet som styrks genom biljetten eller annat dokument som hänvisar till dessa transportvillkor är ingånget mellan bortfraktaren och passageraren.

På transportavtalet tillämpas bestämmelserna antingen i den finska eller den svenska sjölagen, beroende på vilken av dem som är tvingande på den ort där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist. Om ingen av de ovan nämnda lagbestämmelserna i enlighet med transportvillkoren är tvingande på den behöriga domstolens hemvist, gäller de lagbestämmelser som är tvingande på den ifrågavarande orten angående transport av passagerare och resgods (inkluderande här och nedan i dessa villkor medhavda fordon och handresgods).

Om inga lagbestämmelser är tvingande vid transport av passagerare och deras resgods på den ort där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist eller på ort, där annan domstol godkänner jurisdiktion, bör bestämmelserna i Atenkonventionen från 1974, i genom 29.3.1990 tilläggsprotokoll ändrade lydelse tillämpas på transportavtalet, innefattande Europaparlamentets (EG) förordning 392/2009 om sjöbefordran av passagerare och deras resgods.

Jurisdiktion i tvister gällande transportavtalet får väckas enligt kärandens val vid behörig domstol

 1. vid den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse;
 2. vid den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten.

Om lagbestämmelserna i den svenska sjölagen tillämpas på transportavtalet enligt punkt 3 ovan, kan tvisten avgöras enligt kärandes val vid domstol som fastställs enligt kapitel 21 paragraf 4 mom 1 punkterna 3 och 4.

Om lagbestämmelserna i Atenkonventionen tillämpas på transportavtalet enligt punkt 3 ovan kan tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol enligt Atenkonventionen artikel 17, punkt 1 (c) och (d).

Dessa transportvillkor och tillämpliga lagbestämmelser enligt punkt 3 ovan skall gälla vid sjötransport av passagerare och resgods. Sjötransporten innefattar tiden då passageraren och dess resgods ankommer till fartyget och avslutas när dessa avlägsnar sig från fartyget. Sjötransporten innefattar inte tiden under vilken passageraren och dennes resgods befinner sig i bortfraktarens terminal i avgångshamnen, på fartyget och i bortfraktarens terminal i bestämmelsehamnen.

Transportavtalet och bestämmelserna i den lag som tillämpas i enlighet med punkt 3 ovan tillämpas inte på andra tjänster eller avtal, som ingåtts mellan passageraren och Wasaline utöver transportavtalet. På de ovan nämnda tjänsterna och avtalen tillämpas Wasalines allmänna villkor samt, om andra tjänster eller avtal hör till tillämpningsområdet för ifrågavarande villkor, de särskilda villkoren för Wasalines gruppresor, Wasalines resepaketvillkor och/eller Wasalines villkor för rutt- och kryssningsresor. För tydlighets skull konstateras, att passageraren ska följa Wasalines ordningsregler under båtresan. Alla ovan nämnda villkor, inklusive ordningsreglerna, finns att tillgå här.

Biljetten eller annat dokument, som styrker transportavtalet, måste uppvisas vid biljettkontrollen i bortfraktarens terminal på avgångsorten. Passageraren får inte till annan överlåta sin rätt enligt biljetten eller annat dokument. Den som på annans vägnar anskaffat en biljett eller annat dokument, skall anses ha haft fullmakt att på dennes vägnar godkänna dessa transportvillkor.

Bortfraktaren är ej skyldig att betala ersättning för stulen, borttappad eller förstörd biljett eller annat dokument som berättigar till resa. På avbokning av resa tillämpas bortfraktarens allmänna villkor och/eller möjliga tillämpliga specialvillkor. Såväl bortfraktarens som passagerarens rätt att häva transportavtalet fastställs i enlighet med den lag som tillämpas i enlighet med punkt 3 i dessa villkor, samt i enlighet med bortfraktarens allmänna villkor och möjligen tillämpliga specialvillkor.

Bortfraktaren har rätt att utföra transporten även med annat fartyg än det som meddelats eller uppgetts på biljetten.

Passageraren får varken till terminalen eller ombord medföra resgods som kan förorsaka fara eller medföra väsentlig olägenhet för terminalen, fartyget, liv eller annat resgods eller last. Bortfraktaren har rätt att föra iland, oskadliggöra eller förstöra sådant resgods på passagerarens bekostnad och utan något som helst ansvar från bortfraktarens sida. Passageraren får inte föra ombord något som helst oidentifierat resgods som inte hör till passageraren själv.

Passageraren får varken till terminalen eller ombord medföra levande djur utan särskild överenskommelse med bortfraktaren.

Bortfraktaren har rätt att av säkerhetsskäl inspektera passagerarens resgods såväl i terminalen som ombord.

Bortfraktarens ansvar regleras enligt tillämplig lag under punkt 3 ovan och är alltid begränsat såsom fastställts och till det belopp som anges i tillämpliga lagbestämmelserna eller Atenkonventionen i genom 29.3.1990 tilläggsprotokoll ändrade lydelse.

Bortfraktarens ansvar är också begränsat enligt de lagbestämmelser eller den internationella konvention som gäller begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som är tillämplig på den ort där den behöriga domstolen har sin hemvist enligt punkt 4 ovan.

Bortfraktaren ansvarar inte för några skador, förluster eller kostnader som följer av förseningar som har förorsakats innan sjötransporten av passagerarna eller deras resgods påbörjats eller efter att den avslutats i enlighet med punkt 5 ovan, oavsett av vilken orsak dylika skador, förluster eller förseningar har skett.

Bortfraktaren ansvarar inte för förluster eller skador på resgods, inklusive värdeföremål, exempelvis värdepapper eller smycken, såvida inte bortfraktaren och passageraren uttryckligen kommit överens om att bortfraktaren ska uppbevara dylika resgods. Bortfraktaren ansvarar inte heller för skador på eller förluster av saker som lämnats på klädhängare, i korridorer eller på andra allmänna platser.

Passageraren är skyldig att skriftligen informera bortfraktaren om skador på eller förlust av resgods, inklusive fordon, som skett under sjötransportens gång i enlighet med punkt 5. Ifall skadan på resgodset är så uppenbar att passageraren borde ha upptäckt skadan redan under sjötransportens gång, ska passageraren informera om skadan till bortfraktaren senast när passageraren avlägsnar sig från fartyget eller, om godset har varit i bortfraktarens besittning under sjötransporten, senast när godset åter överlåts till passageraren. Ifall skadan inte är uppenbar på ovan nämnda sätt, eller ifall det är fråga om resgods som försvunnit, ska passageraren informera bortfraktaren om det försvunna eller skadade resgodset inom två (2) veckor från att passageraren avlägsnade sig från fartyget eller från att resgodset överlåtits tillbaka till kunden eller från att godset borde ha överlåtits till kunden.

Ifall passageraren inte informerar bortfraktaren på ovan nämnt sätt, antas att passageraren har mottagit resgodset oskatt, eller att resgodset inte försvunnit under sjötransporten i enlighet med punkt 5 ovan.

Om talan väcks direkt mot fartygets ägare, dess befälhavare, besättning eller medhjälpare, agent eller självständig underleverantör, eller mot någon som har intresse i fartyget, skall denne ha rätt att åberopa samma försvar och ansvarsbegränsningar som bortfraktaren i enlighet med transportavtalet och den lag som tillämpas i enlighet med punkt 3 ovan, så som att den vore uppgjort till dennes fördel. Då bortfraktaren sluter transportavtal görs detta icke uteslutande för egen del utan även som agent och fullmäktig för sådana personer, som skall anses vara eller bedömas bli parter av transportavtalet.

De sammanlagda belopp som kan ersättas av bortfraktaren och andra medhjälpare skall under inga omständigheter överskrida de begränsningar som anges i transportavtalet och tillämpliga lagbestämmelser i enlighet med punkt 3 ovan.

Befordringsvillkor

NLC Ferry Ab Oy (”Transportören”) sluter avtal om transport av motorfordon, lastbilar, trailers, containers och andra lastfordon (”Gods”) i enlighet med dessa befordringsvillkor.

Dessa befordringsvillkor tillämpas på alla godsbefordringar och till dessa hörande tjänster som Transportören eller en bortfraktare som Transportören befullmäktigat utför. Transportörens ansvar fastställs i enlighet med dessa villkor även när Transportören på basis av lag eller på basis av dessa befordringsvillkor är ansvarig för transport eller tjänster som en annan bortfraktare utför. Dessa befordringsvillkor utvidgar dock inte på något sätt Transportörens ansvar i jämförelse med Transportörens ansvar i enlighet med tillämplig lag.

Dessa befordringsvillkor är de enda villkor som ska tillämpas på Transportörens transportavtal gällande Gods. Inga andra villkor som överenskommits muntligen eller skriftligen påverkar dessa villkor. Ifall dessa befordringsvillkor står i strid med något annat tillämpligt avtal eller dokument, ska primärt dessa befordringsvillkor tillämpas, såvida inte annat följer av tvingande lag.

Avtal om transport ingås genom bekräftade förhandsbokningar eller vid avgångstidpunkten.

Transportavtalet träder i kraft genom att Transportören bekräftar bokningen. Som bevis för transportavtalet utfärdas en fraktbiljett.

Transportavtalet baseras på den tariff och de valutakurser som gäller på betalningsdagen. Om annat inte avtalats skall frakt betalas senast före lastning. Frakt skall betalas till fullo och är inte avdragbar mot eventuell motfordran.

Gods som transporteras av ett medföljande dragfordon skall vara klart för embarkering minst en (1) timme före fartygets tidtabellsenliga avgångstid, vid senare ankomst skall bokningen anses vara förverkad och Transportören har ingen skyldighet att ta emot Godset för transport. Godset skall anses avlämnat till Transportören då dragfordonet har incheckats.

Gods som inte transporteras av medföljande dragfordon ska, med samma konsekvenser som vid försening, avlämnas i Transportörens terminalområde minst en (1) timme före fartygets tidtabellsenliga avgångstid. Gods som inte transporteras av medföljande dragfordon skall anses vara avlämnat till Transportören då det uppställts på för sådant Gods avsedd plats på terminalområdet, dock ej tidigare än den tidpunkt då incheckningen, för den avgång för vilken Godset är avsett, har inletts. Godset skall avlämnas i sådant skick att det bekvämt och säkert kan tas ombord, stuvas, transporteras och lossas. Transportören har ingen skyldighet att undersöka transportfordon och andra transportanordningar invändigt för att utreda att Godset är förpackat på ett sätt, att det inte kan skadas eller orsaka skada på person eller egendom. Avsändaren ansvarar mot Transportören för skada, som uppkommer på grund av invändigt i transportenheten felaktigt stuvat och förpackat Gods.

Gods som inte transporteras av medföljande dragfordon skall avhämtas i ankomsthamnen senast två (2) timmar efter tidtabellsenlig ankomst. Avhämtas Godset inte inom denna tid, avlämnar Transportören Godset på terminalområdet för mottagarens räkning och på mottagarens risk.

Transportören är berättigad att använda tredje person för utförande av transporten eller del därav, lastning och lossning, lagring eller andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transportavtalet.

Om i transportavtalet har avtalats att en bestämd del av transporten skall utföras av en namngiven undertransportör, förbehåller sig Transportören frihet från ansvar för skada som orsakas av en händelse som inträffar medan Godset befinner sig i undertransportörens vård.

Transportören har rätt att säga upp transportavtalet om transportavtalets genomförande vore förenat med oöverstigliga svårigheter av sådan karaktär över vilka Transportören inte har något inflytande, såsom att fartyget är förhindrat att trafikera på grund av arbetskonfliktåtgärder, myndighetsåtgärder, haveri, brand, fara eller olycka som är säregen för sjön, krigshändelse, uppror eller oroligheter, räddning av människoliv eller bärgning av fartyg eller annan övermäktig naturhändelse av vilket slag de än må vara.

Säger Transportören upp transportavtalet enligt denna paragraf skall erlagd frakt återbetalas, med avdrag för eventuell avståndsfrakt enligt sjölagens 14 kap 21 §.

Farligt Gods mottages för transport endast med transportörens medgivande. Avsändaren av farligt Gods skall uppge IMDG-kod, teknisk varuslagsbenämning, uppgifter om de preventiva skyddsåtgärder som är nödvändiga samt på vilket sätt en eventuell fara som Godset orsakar kan bekämpas.

Överlämnar avsändaren farligt Gods till Transportören utan att upplysa om Godsets farliga beskaffenhet och om nödiga säkerhetsåtgärder, är avsändaren ansvarig mot Transportören för kostnader och annan skada som uppkommer med anledning av transporten av sådant Gods. Transportören får i sådant fall efter omständigheterna lossa, oskadliggöra eller förstöra Godset utan skyldighet att betala ersättning.

Transportörens ansvar för skada regleras genom den finska sjölagens kapitel 13 om transport av styckegods. Transportörens ansvar för skada begränsas till den finska sjölagens 13:e kapitel.

Transporten är därmed underkastad 1924 års internationella konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om konossement i dess lydelse enligt 1968 års ändringsprotokoll (Haag – Visby reglerna) jämte 1979 års protokoll om ändring av nämnda protokoll. Villkor som avviker från nämnda lag och konvention avsändaren, avlastaren eller mottagaren till nackdel är ogiltiga.

Transportören ansvarar sålunda i) för Godset från den tidpunkt då Godset avlämnats för transport till den tidpunkt då Godset utlämnats till mottagaren, eller ii) om mottagaren inte avhämtar Godset och detta uppställs på terminalområdet, två timmar efter tidtabellsenlig ankomst.

Transportören är ansvarig för dröjsmålsskada eller för skada till följd av att godset går förlorat eller skadas medan det är i hans vård om han inte kan visa att varken fel eller försummelse av honom själv, eller någon för vilken han svarar har orsakat eller medverkat till skadan.

Transportören är dock inte ansvarig för skada som beror på åtgärder för att rädda personer eller på skäliga åtgärder för att bärga fartyg eller annan egendom till sjöss. Transportören är heller inte ansvarig för sådan skada som har orsakats av händelser som står utanför Transportörens påverkningsmöjlighet, så som exempelvis till följd av storm eller annat naturfenomen.

Transportören ansvarar inte för funktionsstörningar på frys- eller värmeanläggningar som medföljer Godset.

Tider som angivits i tidtabeller inte är garanterade utan approximativa. Tidtabellernas tidsangivelser skall inte anses utgöra del av transportavtalet och tidtabellens tidsuppgifter kan ändras.

Transportören ansvarar under inga omständigheter för indirekt skada, såsom exempelvis för inkomstbortfall. Ifall Transportören trots allt på basis av tvingande lagstiftning vore ansvarig för indirekt skada eller för skada till följd av försening, är Transportörens ansvar dock alltid begränsat på nedan nämnda sätt.

Transportörens helhetsansvar är alltid begränsat till det lägre av följande:

 • Fraktens belopp eller värdet av det Gods som fraktas, beroende på vilket av dem som är lägre. Värdet för det Gods som fraktas ska anses vara i) Godsets börspris eller ii) ifall ett fast börspris inte finns, Godsets gängse pris eller iii) ifall Godset inte har ett börspris eller ett gängse pris, ska Godsets värde anses vara det normala värdet för liknande och till sin kvalitet motsvarande Gods. Godsets värde ska fastställas enligt den tidpunktens pris, då Godset levererades i enlighet med Transportavtalet eller när Godset enligt transportavtalet borde ha levererats; eller
 • 667 särskilda dragningsrätter (Special Drawing Right, SDR, som den Internationella valutafonden IMF fastställt) för varje kolli eller annan godsenhet eller om ansvaret därigenom blir högre, till 2 SDR för varje kilogram av det berörda Godsets bruttovikt. Varje motorfordon, släpvagn, trailer, container, storflak eller liknande transportanordning med eller utan last, anses i varje avseende, transportörens ansvar inbegripet, utgöra ett kolli och får utan särskilt meddelande till avsändaren lastas på däck.

Förbehåll som här gjorts gäller till förmån för fartygets befäl, besättning, agenter, stuvare och andra för vilka Transportören svarar.

Gemensamt haveri fördelas i enlighet med York / Antwerpen reglerna och dispach uppgöres av dispachör som transportören utser.

Har Godset lämnat ankomsthamnens terminalområde, utan att mottagaren skriftligt underrättat Transportören om förlust eller skada som han har eller borde ha iakttagit och om förlustens eller skadans allmänna omfattning, skall Godset anses vara utlämnat i oskadat skick. Om förlusten eller skadan inte kunnat iakttagas vid utlämnandet gäller detsamma om sådan underrättelse inte har lämnats inom tre (3) dagar efter att Godset utlämnats.

Tvister som härrör ur transportavtalet eller som är kopplade till detta ska lösas i enlighet med kärandens val i en enligt dessa befordringsvillkor behörig domstol. Behöriga domstolar är:

·       svarandes huvudsakliga verksamhetsställe eller, om dylikt ställe inte finns, den domstol som fastställs i enlighet med svarandes bostadsort;

·       den domstol som tillämpas på basis av orten där transportavtalet ingåtts, förutsatt att svaranden har ett verksamhetsställe, filial eller representant på detta ställe, via vilken/vilket transportavtalet gjordes;

·       den domstol som tillämpas vid den ort där Transportören övertog Godset för transport;

·       den domstol som tillämpas vid transportorten i Transportavtalet;

·       den domstol som tillämpas vid den plats dit Godset de facto transporterades.

På transportavtalet tillämpas den lag dom följer av den behöriga domstolens hemvist.